Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-04-08
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w ramach szkoleń stacjonarnych „HTA i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” - Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-04-15 11:00
Dokumenty związane z postępowaniem:
Ogłoszenie o zamówieniu. Sprawa znak: 141.2711.32.2019 (dzień publikacji: 2019-04-08)
Formularz Oferty. Sprawa znak: 141.2711.32.2019 (dzień publikacji: 2019-04-08)
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Sprawa znak: 141.2711.32.2019 (dzień publikacji: 2019-04-08)
Zestawienie złożonych ofert w dniu 15.04.2019. Sprawa znak: 141.2711.32.2019 (dzień publikacji: 2019-04-15)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.04.2019r. Sprawa znak: 141.2711.32.2019 (dzień publikacji: 2019-04-17)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.32.2019 (dzień publikacji: 2019-05-21)
Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.04.2019r. Sprawa znak: 141.2711.32.2019 (dzień publikacji: 2019-05-21)
Powrót