Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-08-07
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Nr sprawy 141.2711.62.2019
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Termin składania ofert: 2019-08-26 11:00
SIWZ:- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (723 KB)
- Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (164 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Dokumentacja techniczna - 141.2711.62.2019 (dzień publikacji: 2019-08-07)
Pytanie i odpowiedź do SIWZ z dn. 09.08.2019r. (dzień publikacji: 2019-08-09)
Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 19.08.2019r. (dzień publikacji: 2019-08-19)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod numerem 540172544-N-2019 z dnia 19-08-2019 r. Sprawa znak: 141.2711.62.2019 (dzień publikacji: 2019-08-19)
Odpowiedź na pytanie z dn. 20.08.2019r. Sprawa znak: 141.2711.62.2019 (dzień publikacji: 2019-08-20)
Zestawienie ofert otwartych w dniu 26.08.2019r. Sprawa znak: 141.2711.62.2019 (dzień publikacji: 2019-08-26)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty. Sprawa znak: 141.2711.62.2019 (dzień publikacji: 2019-09-18)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 510213280-N-2019 z dn. 08.10.2019. Sprawa znak: 141.2711.62.2019 (dzień publikacji: 2019-10-08)
Powrót