Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-11-20
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania audytów ex-post z niezbędnymi badaniami dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego
–Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 oraz ul. Medycznej 9 w Krakowie”. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0095/16-00 z dnia 31.03.2017r., projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie”. Sprawa znak : 141.2711.82.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-11-28 10:00
SIWZ:- 141.2711.82.2019 SIWZ wraz z załącznikami (630 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
141.2711.82.2019 - Zestawienie ofert z dnia 28.11.2019r. (dzień publikacji: 2019-11-28)
141.2711.82.2019 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dzień publikacji: 2019-12-17)
141.2711.82.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP nr 510002394-N-2020 z dnia 08-01-2020 r. (dzień publikacji: 2020-01-08)
Powrót