Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2018-06-22

Sprawa znak: 141.2710.69.2018

Nr wew. sprawy: 141.2710.69.2018/1

Kraków, dn. 22.06.2018r.

 

Dotyczy: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia czynności związanych ze wsparciem cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na płatne studia drugiego stopnia na kierunku Drug Discovery and Development w roku akademickim 2018/2019, prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie, w języku obcym: angielskim. Realizacja zamówienia nie podlega ustawie Pzp zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Pzp (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1 z dnia 22.06.2018 r.

Jakie oświadczenia należy dołączyć do formularza oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia jedynie Formularza oferty podpisanego przez osobę/osoby uprawnione. W przypadku podpisania umowy przez pełnomocnika Zamawiający wymaga załączenia pełnomocnictwa.               

 

Pytanie 2 z dnia 22.06.2018 r.

Jakie załączniki należy dołączyć do formularza oferty?

Odpowiedź:

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Zamawiający wymaga załączenia pełnomocnictwa.

 

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytania i odpowiedzi stanowią integralną część Ogłoszenia.  Termin składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.


Powrót