Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.96.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-06

Sprawa znak: 141.2711.96.2018                                                                    Kraków, dnia 06.11.2018r.

Nr wew. pisma: 141.2711.96.2018/2                                                                                         

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz 1986) na sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie ogłoszonego w BZP pod nr 640539-N-2018 z dnia 25-10-2018r.

          

 

 

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

sukcesywne wykonanie zamówienia w ciągu

Okres gwarancji

Termin dostawy

Utworzenie platformy internetowej

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
422 349,77 zł brutto z podziałem na części:

część 1: 231 192,77

część 2: 191 157,00

 

 

 

 

 

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński

ul. Nad Drwiną 8B

30-741 Kraków

część 1:

222 558,28 zł brutto

 

część 2:

184 267,45 zł brutto

część 1:

30 dni

 

część 2:

30 dni

część 1:

12 miesięcy

 

część 2:

12 miesięcy

część 1:

nie mniej niż 2/3 terminu ważności podanego przez producenta

 

część 2:

nie mniej niż 2/3 terminu ważności podanego przez producenta

część 1:

2 dni robocze

 

część 2:

2 dni robocze

część 1:

10 dni roboczych

 

część 2:

10 dni roboczych

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Powrót