Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-16

Sprawa znak: 141.2711.104.2018                                                                        Kraków, dnia 16.11.2018 r

pismo nr 141.2711.104.2018/1

 

wg rozdzielnika

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r.poz. 1986), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie ogłoszonego w BZP pod nr 647556-N-2018 z dnia 14.11.2018r.

 

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

  1. We wzorze umowy § 3 pkt. 2 jest:

“Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00 do 13:00 (...)”

powinno być:

“Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 7:30 do 15:30 (...)”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w jego wyniku nie zmieniono ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Na stronie internetowej Zamawiającego (www.dzp.cm-uj.krakow.pl) znajduje się niżej wymieniony dokument, uwzględniające dokonane zmiany:

- WZÓR UMOWY, stanowiący pkt. 16) SIWZ po zmianach z dnia 16.11.2018r.


Powrót