Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu jeden części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.79.2018.

Załącznik opublikowano: 2018-11-19

Ogłoszenie nr 500275970-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu jeden części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 645092-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12, 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu jeden części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.79.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu jeden części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty zawiera Załącznik A do Formularza Oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu jeden części przedmiotu zamówienia. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu jeden części zamówienia: 3.1 Dostęp do 31 książek w wersji elektronicznej na platformie elibrary.com.pl lub równoważnej obsługiwanej przez Wykonawcę. Szczegółowy wykaz tytułów książek zawiera Załącznik A do Formularza Oferty – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty. 3.2 Dostęp do książek w wersji elektronicznej będzie przysługiwać wszystkim upoważnionym użytkownikom, będzie nielimitowany, bez ograniczeń czasowych (24h/dobę) i bez ograniczenia liczby jednoczesnych dostępów, przy czym liczba Upoważnionych Użytkowników i adresy IP Zamawiającego wskazane zostały w Załączniku nr 2 do wzoru umowy. Na potrzeby niniejszego przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjmuje, że Upoważnionymi Użytkownikami są studenci Zamawiającego oraz osoby zatrudnione przez Zamawiającego (w tym stali, tymczasowi oraz uczestniczący w wymianie naukowej pracownicy naukowi Zamawiającego), przy czym uprawnionymi do korzystania z Bazy w czytelni Biblioteki Medycznej UJ CM są także inne osoby niż wyżej wymienione. 3.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowany dostęp do innej platformy musi posiadać, co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. 3.4 Zamawiający dopuszcza równoważność w zakresie platformy elektronicznej. Wymagania dotyczące platformy elektronicznej: 3.4.1 Wykonawca umożliwi Upoważnionym Użytkownikom tworzenie na platformie spersonalizowanych kont, na których będą oni mogli przechowywać zaznaczone treści i wybrane tytuły; 3.4.2 Upoważniony Użytkownik będzie mógł: a) uzyskiwać dostęp, wyszukiwać, przeszukiwać i przeglądać dostępne tytuły, b) zaznaczać fragmenty tekstu, c) wprowadzać i eksportować własne notatki, d) drukować (do 5% treści poszczególnego tytułu w ciągu 24h) i przechowywać poszczególną pozycję wyłącznie do własnych celów danego Upoważnionego Użytkownika, e) umieszczać odnośniki do książek na stronach intranetowych i internetowych Zamawiającego, w elektronicznych zbiorach materiałów przeznaczonych do poszczególnych kursów, w ramach systemów zarządzania zasobami i kursami, oraz na stronach wykładowców, pod warunkiem, że forma takich odnośników zostanie w razie potrzeby zmieniona zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami Wykonawcy. 3.4.3 Zamawiający będzie miał dostęp do raportów z danymi na temat wykorzystania tytułów, które na wezwanie Zamawiającego będą udostępniane co kwartał bibliotekarzom/administratorom drogą e-mailową lub stale udostępniane w ramach Serwisu, wyłącznie dla celów wewnętrznych. Dane statystyczne będą zawierały liczbę miesięcznych otwarć danego tytułu, podsumowanie roczne wejść oraz procentowy wzrost w stosunku rocznym. Dostawcy lub inne strony trzecie zaangażowane przez Zamawiającego mogą uzyskać dostęp do takich raportów wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą Wykonawcy i tylko dla celów analizy korzystania przez Zamawiającego. 4. Wykonawca będzie miał prawo wycofać dowolny tytuł w dowolnym czasie w sytuacjach uzasadnionych prawem autorskim. Za każdy dzień braku dostępu do książki Zamawiającemu będzie przysługiwać kwota wysokości 1/365 opłaty za daną książkę, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu jeden części przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy o określone tytuły, które pojawią się w okresie realizacji umowy a Zamawiający uzna potrzebę ich zamówienia. Powyższe zmiany zostaną przeprowadzone na podstawie i zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP oraz wymagają formy pisemnej poprzez zawarcie aneksu do umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu jeden części przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załączniku A do Formularza Oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu jeden części przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 72320000-4
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 0   
NAZWA: Dotyczy wszystkich części tj. 1-31
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie (dotyczy wszystkich części tj. 1 -31), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (brak ofert).
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Powrót