Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-22

Kraków dnia 22.11.2018r.

Sprawa znak: 141.2711.104.2018

Pismo nr 141.2711.104.2018/3

wg rozdzielnika

ODPOWIEDZ NA PYTANIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie ogłoszonego w BZP pod nr 647556-N-2018 z dnia 14.11.2018r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w postępowaniu jw. wpłynęło następujące pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1 z dnia 21.11.2018r.:

Czy dla Zamawiającego konieczne jest aby monitory posiadały funkcję: ”Możliwość łączenia szeregowego ?” Na nasz stan wiedzy nie występuje na rynku monitor z tą funkcją i o takich parametrach szczególnie – rozdzielczość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przychyla się do prośby Wykonawcy i wykreśla wymóg ”Możliwość łączenia szeregowego” opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Monitora (2 szt.) w pozycji 11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie .

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

 

  1. W Załączniku A do Formularza oferty - specyfikacja komputera stacjonarnego oraz dwóch monitorów - konfiguracja, parametry i warunki wymagane przedmiotu zamówienia – Monitor (2 szt.) pozycja 11

    jest :

„Możliwość łączenia szeregowego”

być powinno:

„usunięcie”

Monitor (2 sztuki)

Marka i model oferowanego monitora oraz rok produkcji:

……………………..……………………………….. *

*należy wpisać markę i model oferowanych monitorów oraz rok produkcji

Komponenty, parametry i warunki wymagane

Parametry i warunki oferowane

Należy opisać oferowany parametr/warunek
lub potwierdzić spełnianie przez wpisanie „
TAK”

1

2

  1. Gniazda wejściowe: minimum :

HDMI - 1 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

(podać gniazda)

  1. Możliwości regulacji kąta pochylenia

(wpisać spełnia, tak lub inne słowo potwierdzające parametr )

  1. usunięcie

                  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź wraz z załącznikiem, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Zamawiający przypomina, iż w wyniku dokonanej w dniu wczorajszym modyfikacji SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu termin składania ofert został przesunięty na dzień 27.11.2018r. natomiast godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostały bez zmian.

Na stronie internetowej Zamawiającego (www.dzp.cm-uj.krakow.pl) znajdują się niżej wymienione dokumenty, uwzględniające dokonane zmiany:

- załącznik A do Formularza oferty – po zmianach z dnia 22.11.2018r.;

 


Powrót