Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-23

Sprawa znak: 141.2711.104.2018                                                               Kraków, dnia 23.11.2018 r

pismo nr 141.2711.104.2018/4

wg rozdzielnika

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie ogłoszonego w BZP pod nr 647556-N-2018 z dnia 14.11.2018r.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przedmiotowym postępowaniu:

  1. We wzorze umowy § 2 pkt. 4 jest:

“Zamawiający zastrzega, że po zrealizowaniu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1. Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o potwierdzenie prawa do zakupu sprzętu z 0% stawką VAT. Uzyskane zaświadczenie Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy, celem wystawienia faktury z zerową stawką VAT.

powinno być:

Zamawiający zastrzega, że wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o potwierdzenie prawa do zakupu sprzętu z 0% stawką VAT. Uzyskane zaświadczenie Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy, celem wystawienia faktury z zerową stawką VAT.

  1. We wzorze umowy § 5 pkt. 7 lit. d jest:

„Zamawiający oświadcza, że zapewni dostęp do komputera stacjonarnego lub monitora w celu wykonania obowiązków wynikających z gwarancji w godzinach pracy użytkownika, tj. od 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”

powinno być:

„Zamawiający oświadcza, że zapewni dostęp do komputera stacjonarnego lub monitora w celu wykonania obowiązków wynikających z gwarancji w godzinach pracy użytkownika, tj. od 7:30 do 15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”

  1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 3) 2 jest:

“Zamawiający zastrzega, że po zrealizowaniu zamówienia, wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o potwierdzenie prawa do zakupu sprzętu z 0% stawką VAT. Uzyskane zaświadczenie Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy, celem wystawienia faktury z zerową stawką VAT.

powinno być:

“Zamawiający zastrzega, że wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o potwierdzenie prawa do zakupu sprzętu z 0% stawką VAT. Uzyskane zaświadczenie Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy, celem wystawienia faktury z zerową stawką VAT.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja SIWZ stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Zamawiający przypomina, iż w wyniku dokonanej w dniu 22.11.2018r. modyfikacji SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu termin składania ofert został przesunięty na dzień 27.11.2018r. natomiast godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostały bez zmian.

Na stronie internetowej Zamawiającego (www.dzp.cm-uj.krakow.pl) znajduje się niżej wymieniony dokument, uwzględniające dokonane zmiany:

- WZÓR UMOWY, stanowiący pkt. 16) SIWZ po zmianach z dnia 23.11.2018r.


Powrót