Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-27

Sprawa znak: 141.2711.104.2018                                                                              Kraków, dnia 27.11.2018r.

pismo nr 141.2711.104.2018/5

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie ogłoszonego w BZP pod nr 647556-N-2018 z dnia 14.11.2018r. oraz zmienionego w BZP w dniu 21.11.2018 pod nr 500278944-N-2018.

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 27.11.2018r.

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości przedmiotu zamówienia kwotę brutto
w wysokości: 15 830,76 zł brutto.

                                                                                                                                                                                       

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kwota brutto (PLN)

Warunek dodatkowo punktowany:

Okres gwarancji na komputer stacjonarny

Warunek dodatkowo punktowany:

Okres gwarancji na monitory

1.

Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Al. Mickiewicza 27

31-120 Kraków

e-mail: office@progress.com.pl

15 215,10 zł

Udzielony okres gwarancji:

48 miesięcy

Udzielony okres gwarancji:

48 miesięcy

2.

NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp.J

ul. Tatarska 5

30-103 Kraków

e-mail: przetargi@nkk.pl

 

18 740,28 zł

Udzielony okres gwarancji:

48 miesięcy

Udzielony okres gwarancji:

48 miesięcy

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

...............................................

Zamawiający


Powrót