Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2018-12-07

Sprawa znak: 141.2713.19.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kraków, dnia 07.12.2018r.

pismo nr 141.2713.19.2018/1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 30a – 30d ustawy  z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 87 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 zestawu systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), dla Katedry Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny UJ CM zlokalizowanej przy ul. Medycznej 9, 30-688 Kraków, Budynek B, piętro 4, pokój 5/25 ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2713.19.2018 w dniu 29.11.2018r.

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 07.12.2018r.

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości przedmiotu zamówienia kwotę brutto w wysokości: 230 000,00 zł brutto.

                                                                                                                                                                              

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto (PLN)

Warunek dodatkowo punktowany

Termin realizacji dostawy

(maks. 98 dni kalendarzowych)

Udzielony okres gwarancji

(min 12 miesięcy)

1.

Waters Sp. z o.o.

ul. Powązkowska 44c

01-797 Warszawa

e-mail: orders_poland@waters.com.

227 550,00 zł

Czas realizacji:
40 dni kalendarzowych

Udzielony okres gwarancji:
12 miesięcy

2.

Shim-Pol A. M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. J

ul. Lubomirskiego 5

05-080 Izabelin

Adres do korespondencji:

ul. Kochanowskiego 49a

01-864 Warszawa

e-mail:biuro@shim-pol.pl

184 594,83 zł

Czas realizacji:
27 dni kalendarzowych

Udzielony okres gwarancji:
24 miesiące

 

...............................................

 Zamawiający


Powrót