Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2018

Załącznik opublikowano: 2018-12-10

Kraków, dnia 10.12.2018r.

Sprawa znak: 141.2711.104.2018                                                                                                                      

pismo nr 141.2711.104.2018/8

 

Adresaci:

 1. Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o., Al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, e-mail: office@progress.com.pl

 2. NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. J, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, e-mail: przetargi@nkk.pl

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie ogłoszonego w BZP pod nr 647556-N-2018 z dnia 14.11.2018r. oraz zmienionego w BZP w dniu 21.11.2018 pod nr 500278944-N-2018.

   

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
   

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza w zakresie przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 1 Firmy Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o., Al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, cena brutto 15 215,10 zł. Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 15 830,76 zł brutto.

  Uzasadnienie:

  Oferta Nr 1 Firmy Progress Systemy Komputerowe Sp. z o. o., Al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, jest najkorzystniejszą ofertą w zakresie przedmiotu zamówienia. Oferta jest poprawna a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. W ocenie punktowej otrzymała łącznie 100,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt), kryterium okres gwarancji na komputer stacjonarny: – 20% (20,0000 pkt)), kryterium okres gwarancji na monitory: – 20% (20,0000 pkt)). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 15 215,10 zł brutto, zaoferowany okres gwarancji na komputer stacjonarny: 48 miesięcy, zaoferowany okres gwarancji na monitory: 48 miesięcy.

   

  PONADTO INFORMUJEMY:

  Oferta Nr 2: Firmy NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. J, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie przedmiotu zamówienia, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Zamawiający w Załączniku A do Formularza oferty tj. Specyfikacja komputera stacjonarnego oraz dwóch monitorów – konfiguracja, parametry i warunki wymagane przedmiotu zamówienia, tabela: Stacja robocza, pozycja 8: Obudowa, wymagał: Zatoki zewnętrzne min.3x5.25”. Wykonawca w złożonej ofercie z dnia 26.11.2018r. w tabeli: Stacja robocza, pozycji 8 napisał: SilentiumPC Aquarius X70W PureBlack USB3.0. Zamawiający dokonując czynności sprawdzenia zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie parametrów zauważył, że na stronie producenta zaoferowana przez Wykonawcę stacja robocza posiada 2 zatoki zewnętrzne 5,25 cala. Dlatego też Zamawiający działając w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pismem z dnia 29.11.2018r. (pismo wewn.nr 141.2711.104.2018/7 z dnia 29.11.2018r.), wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień oraz jednoznacznego wskazania zaoferowanego parametru, a także podania ilości zatok zewnętrznych. Zamawiający wyznaczył termin do złożenia wyjaśnień do dnia 03.12.2018r. do godziny 14.00. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie nadesłał żądanych wyjaśnień, a tym samym nie potwierdził spełnienia paramentów zaoferowanych w ofercie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

  Mając na uwadze powyższe oraz wypełniając dyspozycje wynikającą z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający postanowił odrzucić ofertę Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zaoferowany produkt nie spełnia minimalnej jakości produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w opisie przedmiotu zamówienia.

  Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa w zakresie przedmiotu zamówienia może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Powrót