Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2018

Załącznik opublikowano: 2018-12-21

Ogłoszenie nr 500305669-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 647556-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500278944-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12, 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.104.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.1.1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ.1.2Zakres rzeczowy objęty w kalkulacji ceny stanowi załącznik B do Formularza oferty oraz stanowi jego integralną część. 1.3Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a)Zakup i dostawę komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami (zwanego dalej: sprzętem) fabrycznie nowego, nieużywanego, niepowystawowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018r., posiadającego pakiet usług gwarancyjnych i wsparcie techniczne producenta obejmujące użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Wsparcie techniczne polegać ma na dostępie do lika strony wykonawcy pod którym użytkownik znajdzie kontakt z Wykonawcą oraz na możliwości napisania maila bądź wykonania telefonu w celu uzyskania pomocy i rozwiązania bieżącego problemu technicznego. b)Dostawę wraz z transportem sprzętu do Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7a, 31 – 034 Kraków, wniesienie do wskazanego pokoju i sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego oraz podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy sprzętu (wzór protokołu dostawy – załącznik nr 2 do wzoru umowy). Dostarczenie wraz z dostawą kart gwarancyjnych w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej oraz instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej. c)Wymagane dołączenie do dostarczonego komputera stacjonarnego oryginalnych nośników systemu operacyjnego (oryginalne płyty instalacyjne CD/DVD) lub oryginalne urządzenia USB )z oprogramowaniem oryginalnym, nigdy wcześniej nie wykorzystywanym lub kopię systemu operacyjnego na dysku twardym a także oprogramowanie narzędziowe na płyce CD/DVD (do komputera stacjonarnego oraz monitorów). Nośnik systemu operacyjnego – płyty instalacyjne musi być oznakowany logiem producenta komputera lub producenta oprogramowania. Nośnik systemu operacyjnego – urządzenie USB musi posiadać hologram producenta oprogramowania. Dodatkowo komputer stacjonarny musi posiadać naklejoną etykietę oryginalnego produktu producenta oprogramowania. Zamawiający wymaga, by na fakturze dodatkowo znalazł się zapis dotyczący zakupu komputera stacjonarnego wraz z nazwą systemu operacyjnego. d)Udzielenie minimum 36 miesięcznej gwarancji na zaoferowany komputer stacjonarny* parametr dodatkowo punktowany. Zaoferowany okres gwarancji musi być zgodny z okresem gwarancji oferowanym przez producenta. Termin gwarancji będzie liczony od dnia następnego po dacie podpisania protokołu dostawy. e)Udzielenie minimum 36 miesięcznej gwarancji na zaoferowane monitory* parametr dodatkowo punktowany. Zaoferowany okres gwarancji musi być zgodny z okresem gwarancji oferowanym przez producenta. Termin gwarancji będzie liczony od dnia następnego po dacie podpisania protokołu dostawy f)Serwis realizowany na miejscu u użytkownika (on-site, NBD) przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Czas reakcji serwisu polegającej na usunięciu usterki/awarii przez pracownika serwisu - do 48 godzin od momentu potwierdzonego przez serwis przyjęcia zgłoszenia o usterce faksem lub e-mailem zaś w razie niemożności usunięcia jej w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu. g)Serwis gwarancyjny wykonywany będzie w siedzibie użytkownika, jeżeli naprawa ze względu na usterkę/awarię nie może być wykonana na miejscu, Wykonawca zobliguje się zabrać i naprawić sprzęt na własny koszt. Czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z usunięciem usterki/awarii, a w przypadku braku możliwości dokonania naprawy w powyższym terminie, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zastępczego przedmiotu zamówienia na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż naprawiany. h)W przypadku trzykrotnej naprawy komputera stacjonarnego lub monitora będącego przedmiotem umowy lub tego samego jego elementu, a także gdy sumaryczny czas napraw przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu zamówienia lub jego elementu na nowy, na własny koszt w terminie 10 dni roboczych od powzięcia wiadomości o okoliczności skutkującej wymianą przedmiotu zamówienia lub jego elementu na nowy. i)W całym okresie użytkowania, w przypadku awarii dysk pozostanie u użytkownika dotyczy komputerów stacjonarnych.1.4 Dostawa sprzętu musi być zrealizowana w terminie maksymalnie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Termin dostawy musi zostać zgłoszony przez Wykonawcę do Zamawiającego, co najmniej na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym dniem jej realizacji.1.5Oferowany przedmiot zamówienia tj. komputer stacjonarny oraz monitory muszą być oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 1226 z późn. zm.) 1.6Wykonawca w formularzu oferty musi złożyć oświadczenie potwierdzające, że producent zaoferowanego komputera stacjonarnego posiada certyfikat ISO 9001 : 2008.2.Zamawiający zastrzega, że po zrealizowaniu zamówienia Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o potwierdzenie prawa do zakupu sprzętu z 0% stawką VAT. Uzyskane zaświadczenie Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy, celem wystawienia faktury z zerową stawką VAT.3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenie i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. 4.Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów. 5.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego załącznik A do Formularza oferty, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8
 
Dodatkowe kody CPV: 30213300-8, 30231300-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12870.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o. o.
Email wykonawcy: office@progress.com.pl
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 27
Kod pocztowy: 31-120
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15215.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15215.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18740.28
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Powrót