Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-01-02

Sprawa znak: 141.2713.18.2018                                                                  

Nr wew. pisma: 141.2713.18.2018/8

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 87 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy zestawy ELISA do oznaczeń ilościowych białek, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, dla potrzeb Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM ul. Prądnicka 80, Kraków.

 

ZAWIADMIENIE O ROZTRZYGNIĘCIU PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA ODPOWIEDNIO W ODNIESIENIU OD 1 DO 13 CZĘSCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza:

 

  • w zakresie 1 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 3 firmy: Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, cena brutto: 4104,00 zł.
  • w zakresie 6 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 1 firmy Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa, cena brutto: 3542,40 zł.
  • w zakresie 7 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 6 firmy: IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory, cena brutto 3866,40 zł.
  • w zakresie 9 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 6 firmy: IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory, cena brutto 2224,80 zł.
  • w zakresie 10 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 6 firmy: IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory, cena brutto 4415,04 zł.

 

UZASADNIENIE dla części 1 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 3 firmy Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 80% (80,0000 pkt.), czas realizacji zamówienia– 20% (20,0000 pkt.).

Ponadto Zamawiający informuje, iż oferta nr 4 firmy PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa podlega odrzuceniu w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia, gdyż Wykonawca nie zaoferował przedmiotu zamówienia, który w pełni odpowiadałby wymaganiom opisanym w Ogłoszeniu.

W swojej ofercie w zakresie części 1 w Załączniku A do Formularza Oferty w kolumnie d Wykonawca podał, że producentem oferowanego produktu o numerze katalogowym SK-1204 (NT-proBNP ELISA) jest firma Eagle Bio. Zamawiający natomiast na stronie internetowej firmy Eagle Bio znalazł informację, że producentem produktu o numerze katalogowym SK-1204 jest firma Biomedica – w związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 04.12.2018r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnień kto jest producentem zaproponowanego w zakresie części 1 produktu. Wykonawca do wyznaczonego terminu tj. do dnia 10.12.2018r. do godz. 12:00 nie przysłał wymaganych wyjaśnień.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że cena oferty nr 4 firmy PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa w zakresie części 1 przedmiotu  zamówienia wynosi 7576,80 zł, zaś kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizacje części 1 przedmiotu zamówienia wynosi 4255,63 zł brutto.

 

UZASADNIENIE dla części 6 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 1 firmy Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 80,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 80% (80,0000 pkt.), czas realizacji zamówienia– 20% (0,0000 pkt.).

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż oferta nr 2 firmy BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki podlega odrzuceniu w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia, gdyż Wykonawca nie zaoferował przedmiotu zamówienia, który w pełni odpowiadałby wymaganiom opisanym w Ogłoszeniu.

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z pkt. 3) ppkt. 4.7 Ogłoszenia minimalny wymagany termin ważności (przydatności) każdego produktu (odczynnika) w dacie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty zakupu, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 13 części przedmiotu zamówienia. W swojej ofercie w Załączniku A do Formularza Oferty w zakresie części 6 w kolumnie d Wykonawca zaoferował produkt z terminem ważności 5 miesięcy. W związku z powyższym Wykonawca zaoferował produkt, który  nie spełnia wymagań Zamawiającego.

 

UZASADNIENIE dla części 7 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 6 firmy IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 93,2960 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 80% (73,2960 pkt.), czas realizacji zamówienia– 20% (20,0000 pkt.).

Oferta nr 1 firmy Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 80,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 80% (80,0000 pkt.), czas realizacji zamówienia– 20% (0,0000 pkt.).

Oferta nr 4 firmy PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 55,5760 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 80% (41,2903 pkt.), czas realizacji zamówienia– 20% (14,2857 pkt.). Zamawiający jednocześnie wskazuje, że cena oferty firmy PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa w zakresie części 7 przedmiotu  zamówienia wynosi 6863,40 zł, zaś kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizacje części 7 przedmiotu zamówienia wynosi 5231,84 zł brutto.

Ponadto Zamawiający informuje, iż oferta nr 2 firmy BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki podlega odrzuceniu w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia, gdyż Wykonawca nie zaoferował przedmiotu zamówienia, który w pełni odpowiadałby wymaganiom opisanym w Ogłoszeniu.

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z pkt. 3) ppkt. 4.7 Ogłoszenia minimalny wymagany termin ważności (przydatności) każdego produktu (odczynnika) w dacie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty zakupu, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 13 części przedmiotu zamówienia. W swojej ofercie w Załączniku A do Formularza Oferty w zakresie części 7 w kolumnie d Wykonawca zaoferował produkt z terminem ważności 5 miesięcy. W związku z powyższym Wykonawca zaoferował produkt, który  nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż oferta nr 5 firmy IMMUNOGEN POLSKA SP.Z O.O. ul. Katowicka 28a 41-500 Chorzów podlega odrzuceniu w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia, gdyż Wykonawca nie zaoferował przedmiotu zamówienia, który w pełni odpowiadałby wymaganiom opisanym w Ogłoszeniu.

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z pkt. 3) ppkt. 10.4 Ogłoszenia Wykonawca był zobowiązany wykazać, że zaoferowany produkt zamienny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i dołączyć do oferty karty charakterystyki lub karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub oświadczenia własne lub producenta lub dokumenty równoważne (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikało, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg. specyfikacji jaka została zawarta w opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia. W swojej ofercie w Załączniku A do Formularza Oferty Wykonawca zaoferował Biolegend 442307 Human Adiponectin (Acrop30) ELISA Kit oraz dołączył do oferty karty katalogowe w języku angielskim na potwierdzenie spełnienia przez produkt zamienny minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 04.12.2018r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentów w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski Wykonawca do wyznaczonego terminu tj. do dnia 10.12.2018r. do godz. 12:00 nie przysłał wymaganych dokumentów, a w wiadomości mailowej z dnia 07.12.2018r. poinformował Zamawiającego, iż nie posiada ww. dokumentów w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski. Tym samym Wykonawca nie potwierdził wymagań stawianych przez Zamawiającego w zakresie części 7.

 

UZASADNIENIE dla części 9 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 6 firmy IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 80% (80,0000 pkt.), czas realizacji zamówienia– 20% (20,0000 pkt.).

Ponadto oferta nr 1 firmy Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 50,2439 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 80% (50,2439 pkt.), czas realizacji zamówienia – 20% (0,0000 pkt.).

Oferta firmy PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 45,7427 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 80% (31,4570 pkt.), czas realizacji zamówienia – 20% (14,2857pkt.). Równocześnie  Zamawiający wskazuje, że cena oferty firmy PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa w zakresie części 9 przedmiotu  zamówienia wynosi 5658,00 zł brutto, zaś kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizacje części 9 przedmiotu zamówienia wynosi 3641,10 zł brutto.

Ponadto Zamawiający informuje, iż oferta nr 2 firmy BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki podlega odrzuceniu w zakresie części 9 przedmiotu zamówienia, gdyż Wykonawca nie zaoferował przedmiotu zamówienia, który w pełni odpowiadałby wymaganiom opisanym w Ogłoszeniu.

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z pkt. 3) ppkt. 4.7 Ogłoszenia minimalny wymagany termin ważności (przydatności) każdego produktu (odczynnika) w dacie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty zakupu, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 13 części przedmiotu zamówienia. W swojej ofercie w Załączniku A do Formularza Oferty w zakresie części 9 w kolumnie d Wykonawca zaoferował produkt z terminem ważności 5 miesięcy. W związku z powyższym Wykonawca zaoferował produkt, który  nie spełnia wymagań Zamawiającego.

 

UZASADNIENIE dla części 10 przedmiotu zamówienia:

Oferta firmy IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory wpłynęła jako jedyna w tej części zamówienia i spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 80% (80,0000 pkt.), czas realizacji zamówienia– 20% (20,0000 pkt.).

 

Ponadto Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż unieważniono przedmiotowe postępowanie w zakresie części: 2,3,4,5,8, 11,12,13.  

 

UZASADNIENIE dla części 2 przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (brak ofert).

 

UZASADNIENIE dla części 3 przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (brak ofert).

 

UZASADNIENIE dla części 4 przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Oferta nr 1 firmy Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa podlega odrzuceniu w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia, gdyż Wykonawca nie zaoferował przedmiotu zamówienia, który w pełni odpowiadałby wymaganiom opisanym w Ogłoszeniu.

Zamawiający wskazuje, iż w części 4 w załączniku A do formularza oferty Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w kolumnie b - Minimalna jakość produktu wg. specyfikacji Zamawiający wymagał, aby pomiar spektrofotometryczny był w przedziale 405-420nm, natomiast Wykonawca zaproponował produkt, dla którego pomiar spektrofotometryczny wynosi 450nm. Tym samym produkt zaoferowany przez Wykonawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż oferta nr 2 firmy BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki podlega odrzuceniu w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia, gdyż Wykonawca nie zaoferował przedmiotu zamówienia, który w pełni odpowiadałby wymaganiom opisanym w Ogłoszeniu.

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z pkt. 3) ppkt. 4.7 Ogłoszenia minimalny wymagany termin ważności (przydatności) każdego produktu (odczynnika) w dacie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty zakupu, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 13 części przedmiotu zamówienia. W swojej ofercie w Załączniku A do Formularza Oferty w zakresie części 4 w kolumnie d Wykonawca zaoferował produkt z terminem ważności 22.04.2018r. W związku z powyższym Wykonawca zaoferował produkt, który nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Oferta nr 6 firmy IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory podlega odrzuceniu w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia, gdyż Wykonawca nie zaoferował przedmiotu zamówienia, który w pełni odpowiadałby wymaganiom opisanym w Ogłoszeniu.

Zamawiający wskazuje, iż w części 4 (Aldosterone ELISA Kit 501090Cayman) w Załączniku A do Formularza oferty tj. Kalkulacja ceny oferty: określił minimalną jakość produktu wg specyfikacji, tj.: Pomiar w osoczu lub surowicy krwi, Pomiar spektrofotometryczny (405-420 nm), Czułość wystarczająca do wykrycia przynajmniej  30 pg/ml. W swojej ofercie w zakresie części 4  Wykonawca zaoferował ALDOSTERONE ELISA, nr kat: DKO053 Producent: IDS/Diametra. W załączonych do oferty kartach katalogowych widnieje informacja, że ALDOSTERONE ELISA, nr kat: DKO053 Producent: IDS/Diametra posiada pomiar spektrofotometryczny dł. fali 450nm. Tym samym produkt zaoferowany przez Wykonawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego.

 

UZASADNIENIE dla części 5 przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferta firmy PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100,000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 80% (80,0000 pkt.), czas realizacji zamówienia – 20% (20,0000 pkt.).Zamawiający wskazuje, że cena oferty firmy PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa w zakresie części 5 przedmiotu  zamówienia wynosi 5043,00 zł brutto, zaś kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizacje części 5 przedmiotu zamówienia wynosi 4623,35 zł brutto.

Ponadto Zamawiający informuje, iż oferta nr 2 firmy BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki podlega odrzuceniu w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia, gdyż Wykonawca nie zaoferował przedmiotu zamówienia, który w pełni odpowiadałby wymaganiom opisanym w Ogłoszeniu.

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z pkt. 3) ppkt. 4.7 Ogłoszenia minimalny wymagany termin ważności (przydatności) każdego produktu (odczynnika) w dacie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty zakupu, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 13 części przedmiotu zamówienia. W swojej ofercie w Załączniku A do Formularza Oferty w zakresie części 5 w kolumnie d Wykonawca zaoferował produkt z terminem ważności 31.10.2019r. W związku z powyższym Wykonawca zaoferował produkt, który  nie spełnia wymagań Zamawiającego.

 

UZASADNIENIE dla części 8 przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 8 przedmiotu zamówienia gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (brak ofert).

 

UZASADNIENIE dla części 11 przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 11 przedmiotu zamówienia gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (brak ofert).

 

UZASADNIENIE dla części 12 przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 12 przedmiotu zamówienia gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (brak ofert).

 

UZASADNIENIE dla części 13 przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 13 przedmiotu zamówienia gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ponadto Zamawiający informuje, iż oferta nr 2 firmy BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki podlega odrzuceniu w zakresie części 9 przedmiotu zamówienia, gdyż Wykonawca nie zaoferował przedmiotu zamówienia, który w pełni odpowiadałby wymaganiom opisanym w Ogłoszeniu.

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z pkt. 3) ppkt. 4.7 Ogłoszenia minimalny wymagany termin ważności (przydatności) każdego produktu (odczynnika) w dacie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty zakupu, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 13 części przedmiotu zamówienia. W swojej ofercie w Załączniku A do Formularza Oferty w zakresie części 13 w kolumnie d Wykonawca zaoferował produkt z terminem ważności 10.09.2019r. W związku z powyższym Wykonawca zaoferował produkt, który  nie spełnia wymagań Zamawiającego.

 


Powrót