Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-01-03

Kraków, dn. 03.01.2019r.

Sprawa znak: 141.2713.19.2018

Nr wew. pisma 141.2713.19.2018/5

Adresaci:

 1. „Shim-Pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna

  ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, e-mail: biuro@shim-pol.pl

 2. Waters Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, e-mail: orders_poland@waters.com

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 87 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 zestawu systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), dla Katedry Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny UJ CM zlokalizowanej przy ul. Medycznej 9, 30-688 Kraków, Budynek B, piętro 4, pokój 5/25 ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2713.19.2018 w dniu 29.11.2018r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum działając podstawie art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 87 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w zakresie przedmiotu zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Nr 2 Firmy Shim-Pol A. M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. J, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin Adres do korespondencji: ul. Kochanowskiego 49a, 01-864 Warszawa, cena brutto 184 594,83 zł, termin realizacji dostawy: 27 dni kalendarzowych.

  Uzasadnienie:

  Oferta Nr 2 Firmy Shim-Pol A. M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. J, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin Adres do korespondencji: ul. Kochanowskiego 49a, 01-864 Warszawa, jest ważną ofertą a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. W ocenie punktowej otrzymała łącznie 98,0000 pkt. (kryterium: cena oferty – 50% (50,0000 pkt), kryterium: termin realizacji dostawy - 10% (10,0000 pkt.), kryterium: dodatkowe parametry techniczne - 40% (38,0000 pkt.). Kwota brutto zaoferowana przez Wykonawcę to: 184 594,83 zł

  Ponadto informujemy:

  Oferta Nr 1 Firmy Waters Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, jest ważną ofertą a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. W ocenie punktowej otrzymała łącznie 87,5613 pkt. (kryterium: cena oferty – 50% (40,5613 pkt), kryterium: termin realizacji dostawy - 10% (7,0000 pkt.), kryterium: dodatkowe parametry techniczne - 40% (40,0000 pkt.). Kwota brutto zaoferowana przez Wykonawcę to: 227 550,00 zł

  W sprawie podpisania umowy  w zakresie przedmiotu zamówienia skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.


Powrót