Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-01-18

Sprawa znak: 141.2713.19.2018

Nr wewnętrzny pisma: 141.2713.19.2018/6

Kraków, dnia 18.01.2019r.

 

Zamawiający:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 87 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 zestawu systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), dla Katedry Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny UJ CM zlokalizowanej przy ul. Medycznej 9, 30-688 Kraków, Budynek B, piętro 4, pokój 5/25 ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2713.19.2018 w dniu 29.11.2018r.

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum działając zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 09.01.2019r. w zakresie dostawy 1 zestawu systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) dla Katedry Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny UJ CM zlokalizowanej przy ul. Medycznej 9, 30-688 Kraków, Budynek B, piętro 4, pokój 5/25  udzielił zamówienia następującemu Wykonawcy:

Shim-Pol A. M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. J

ul. Lubomirskiego 5

05-080 Izabelin

Adres do korespondencji:

ul. Kochanowskiego 49a

01-864 Warszawa

Wartość umowy brutto: 184 594,83

 


Powrót