Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-01-28

Sprawa znak: 141.2713.20.2018

Nr wewnętrzny pisma: 141.2713.20.2018/1

 

Kraków, dnia 28.01.2019 r.

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 28.01.2019 r.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy o z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.), w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.).na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania sekwencjonowania transkryptomu człowieka (mRNA) w 200 próbkach całkowitego RNA, metodą NGS wraz z analizą danych i wsparciem bioinformatycznym  dla Katedry Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie   ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2713.20.2018 w dniu 16.01.2019r.

 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczona na realizację zamówienia to: 448 950,00 zł brutto

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Zaoferowany termin realizacji zamówienia

Termin płatności faktury

1.

 

Intelliseq Sp. z o.o.

Ul. Konarskiego 42/13

30-046 Kraków

  

    439 110,00  zł

 

do 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy 

 

Zgodnie z pkt. 11) Ogłoszenia tj. wzorem umowy

2.

Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki

Ul. Pilarskiego 14/16

90-231 Łódź

   430 000,00 zł

do 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy 

 

Zgodnie z pkt. 11) Ogłoszenia tj. wzorem umowy

 

 

 


Powrót