Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa znak: 141.2711.113.2018

Załącznik opublikowano: 2019-02-12

Ogłoszenie nr 510027237-N-2019 z dnia 12-02-2019 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 502623-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.113.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 1.1. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 1.2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do Formularza oferty. 1.3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.3.1. Opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na wypełnieniu wszystkich pól formularza scenariusza zamieszczonego w Załączniku A do Formularza oferty, dla każdego scenariusza oddzielnie. 1.3.2. Scenariusze powinny być przygotowane do wykorzystania na zaawansowanym symulatorze pacjenta. Zamawiający posiada trzy symulatory osoby dorosłej SimMan 3G firmy Laerdal (w tym jeden z kończynami urazowymi i zestawem do pozoracji ran oraz jeden z Ultrasound Sonosim Solution), symulator dziecka HAL S3005 firmy Gaumard oraz symulator niemowlęcia SimBaby firmy Laerdal. Uwaga: NIE jest wymagane przygotowanie oprogramowania dla symulatora. 1.3.3. Wykonawca dostarczy trzy scenariusze symulowanego przypadku klinicznego przeznaczone dla studentów kierunków medycznych. Poziom scenariuszy powinien być dostosowany do wiedzy i umiejętności posiadanych przez studentów V i VI roku kierunku lekarskiego, tzn. wykorzystywać efekty kształcenia dla kierunku lekarskiego określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dziennik Ustaw z 5 czerwca 2012r., poz. 631 z późn. zm.). Scenariusze powinny mieć charakter zdarzeń wewnątrzszpitalnych i mieć miejsce na typowych oddziałach szpitala a rozwiązanie problemów wymagać przeprowadzenia diagnostyki z wykorzystaniem dostępnych w warunkach szpitalnych badań obrazowych i laboratoryjnych możliwych do wykonania/uzyskania w ośrodku o charakterze szpitala uniwersyteckiego. Co najmniej dwa scenariusze nie powinny obejmować zagadnień związanych z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Zawężona tematyka scenariuszy powinna obejmować: jeden scenariusz z zakresu ostrych stanów pediatrycznych, jeden scenariusz z zakresu ostrych stanów internistycznych, jeden scenariusz z zakresu urazów wielonarządowych. 1.3.4. Scenariusze muszą umożliwiać sprawdzanie wiedzy i umiejętności technicznych studentów w zakresie postępowania z pacjentem w stanie/stanach zagrożenia zdrowia lub życia lub nagłego rozstroju zdrowia oraz umiejętności miękkich, takich jak ocena sytuacji, planowanie, podział zadań, kierowanie zespołem, komunikacja z członkami zespołu, pacjentami, ich rodzinami lub konsultantami z innych oddziałów/pracowni/poradni. 1.3.5. Każdy scenariusz powinien wymagać zaangażowania całego zespołu (4-5 osób) biorącego w nim udział w celu skutecznej opieki nad odwzorowywanym pacjentem. Scenariusze muszą być możliwe do realizacji przez zespoły zarówno cztero- jak i pięcioosobowe. 1.3.6. Informacje dotyczące technicznych możliwości przeprowadzenia symulacji oraz zawężona tematyka scenariuszy zostały podane w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik A do Formularza oferty). 2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP. dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań *zapisy pkt. 3) 2. nie dotyczą Wykonawcy (osoby fizycznej lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą), jeżeli przedmiot umowy jest realizowany osobiście przez tego Wykonawcę 2.1 Zamawiający wymaga, aby nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca zatrudniał na czas trwania realizacji przedmiotu umowy osobę pełniącą czynności w zakresie koordynowania zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osobę będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2.2 Opis zadań osoby ds. koordynowania zamówienia: 2.2.1 koordynacja wszystkich czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, 2.2.2 koordynacja pracami osób delegowanych lub wyznaczonych do realizacji zamówienia, 2.2.3 zapewnienie sprawnej komunikacji oraz wysokiej jakości i staranności przy realizacji zamówienia, 2.2.4 monitorowanie terminowości przy realizacji zamówienia oraz przy zachowaniu innych terminów określonych umową, 2.2.5 bieżąca i ścisła współpraca z Zamawiającym, informowanie o postępach prac oraz o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na realizację zamówienia. 2.3 Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby wskazanej w pkt. 2.1. (np. oświadczenia, zaświadczenia, zanonimizowane umowy o pracę lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek lub dowody potwierdzające zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń), zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ i wzorze umowy, 2.4 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby, o której mowa w pkt. 2.1. 2.5 W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby, o której mowa w pkt. 2.1. lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów poświadczających zatrudnienie osoby wskazanej w pkt. 2.1. na umowę o prace w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 80521000-2
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6166.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Maria Gruba Praktyka Lekarska
Email wykonawcy: mariagruba@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Berka Joselewicza nr 9 lok. 18
Kod pocztowy: 31-051
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5700.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Powrót