Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-02-15

Kraków, dn. 15 lutego 2019r.

 

Sprawa znak: 141.2713.20.2018

Nr wew. pisma 141.2713.20.2018/3                                                            

 

Adresaci:

1) Intelliseq Sp. z o.o., Ul. Konarskiego 42/13, 30-046 Kraków,e-mail: contact@intelliseq.pl

2) Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki, Ul. Pilarskiego 14/16, 90-231 Łódź, e-mail: dominik.strapagiel@biol.uni.lodz.pl

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy o z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.), w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania sekwencjonowania transkryptomu człowieka (mRNA) w 200 próbkach całkowitego RNA, metodą NGS wraz z analizą danych i wsparciem bioinformatycznym  dla Katedry Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2713.20.2018 w dniu 16.01.2019r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, uprzejmie informuje iż zobowiązany jest do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie pkt 9) 12 Ogłoszenia ze względu na brak możliwości wyłonienia oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający wskazuje, iż w związku z faktem pojawiania się rozbieżności w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Formularzu oferty wraz z jego załącznikiem, jak również w związku z nieścisłościami w opisie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert, nie ma możliwości dokonania rzetelnej i jednoznacznej oceny złożonych ofert, a w konsekwencji wyboru oferty najkorzystniejszej oraz rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, przy uwzględnieniu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

 

Dziękujemy za złożenie oferty i informujemy, iż postępowanie w tej sprawie zostanie niezwłocznie powtórzone po dokonaniu modyfikacji zapisów ogłoszenia o zamówieniu.

 


Powrót