Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-02-18

Kraków, dn. 18 lutego 2019r.

 

Sprawa znak: 141.2713.20.2018

Nr wew. pisma 141.2713.20.2018/4                                                           

 

 

 

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy o z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.), w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania sekwencjonowania transkryptomu człowieka (mRNA) w 200 próbkach całkowitego RNA, metodą NGS wraz z analizą danych i wsparciem bioinformatycznym dla Katedry Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2713.20.2018 w dniu 16.01.2019r.

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, iż nie udzielił zamówienia w zakresie wykonania sekwencjonowania transkryptomu człowieka (mRNA) w 200 próbkach całkowitego RNA, metodą NGS wraz z analizą danych i wsparciem bioinformatycznym dla Katedry Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie ogłoszonego na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

 


Powrót