Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-03-01

Sprawa znak: 141.2711.14.2019                                                                                                  Kraków, dn. 01.03.2019r.

 

 

Adresat:

1) Leszek Stabrawa, ul. Dołuszycka 32E, 32-700 Bochnia

2) HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1986 ) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1025
z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w ramach szkoleń stacjonarnych „HTA i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” - Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W ODNIESIENIU OD JEDNEJ DO SZEŚCIU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza:

 

w zakresie 1 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 2 firmy: HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, cena brutto: 2400,00 zł.
w zakresie 2 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 2 firmy: HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, cena brutto: 2400,00 zł.
w zakresie 3 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 2 firmy: HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, cena brutto: 2400,00 zł.
w zakresie 4 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 1 firmy: Leszek Stabrawa, ul. Dołuszycka 32E, 32-700 Bochnia, cena brutto 4788,00 zł.
w zakresie 5 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 1 firmy: Leszek Stabrawa, ul. Dołuszycka 32E, 32-700 Bochnia, cena brutto 1197,00 zł.
w zakresie 6 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 2 firmy: HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, cena brutto: 2400,00 zł.

 

UZASADNIENIE dla części 1 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt.), kwalifikacje kadry dydaktycznej Wykonawcy– 80% (80,0000 pkt.).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, za kwotę 2400,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE dla części 2 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt.), kwalifikacje kadry dydaktycznej Wykonawcy– 80% (80,0000 pkt.).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, za kwotę 2400,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE dla części 3 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt.), kwalifikacje kadry dydaktycznej Wykonawcy– 80% (80,0000 pkt.).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, za kwotę 2400,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE dla części 4 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 1 firmy Leszek Stabrawa, ul. Dołuszycka 32E, 32-700 Bochnia, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt.), kwalifikacje kadry dydaktycznej Wykonawcy– 80% (80,0000 pkt.).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, za kwotę 4788,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE dla części 5 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 1 firmy Leszek Stabrawa, ul. Dołuszycka 32E, 32-700 Bochnia, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt.), kwalifikacje kadry dydaktycznej Wykonawcy– 80% (80,0000 pkt.).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, za kwotę 1197,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE dla części 6 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt.), kwalifikacje kadry dydaktycznej Wykonawcy– 80% (80,0000 pkt.).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, za kwotę 2400,00 zł brutto.

 

 

W sprawie podpisania umowy  skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.

 
Powrót