Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-03-28

Kraków, dnia 28.03.2019r.

Sprawa znak: 141.2711.21.2019   

Nr wew. pisma: 141.2711.21.2019/2

               

 

INFORMACJA O SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ W ZESTAWIENIU OFERT Z DN. 20.03.2019R.

 

Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.)
na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej na Spotkaniu Wielkanocnym organizowanym przez Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Sali Zodiakalnej w Collegium Nowodworskim przy ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.21.2019 w dniu 12.03.2019r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w zestawieniu ofert z dnia 20.03.2019r. w sprawie przedmiotowego ogłoszenia Zamawiający omyłkowo podał kwotę 5 950,00 zł. jako kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, podczas, gdy kwota ta stanowi wartość szacunkową zamówienia. Prawidłowa kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 7 014,00 zł brutto.

Pozostałe informacje pozostają bez zmian.


Powrót