Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-03-29

  Kraków, dnia 29.03.2019r.

Sprawa znak: 141.2711.25.2019

Nr wew. pisma: 141.2711.25.2019/3

             

 

Adresaci:

1. CaterinGroup s.c. M. Sala, K. Sala, Al. Jana Pawła II 188, 31-982 Kraków, e-mail: kontakt@cateringroup.pl
2. CFr plus Pychotki, ul. Bajeczna 14, 32-031 Włosań, e-mail: zamowienia@pychotki.pl
3.Firma Usługowa „JiR” s.c. A. Piekarczyk, D. Nazaruk, Przebieczany 539, 32-020 Wieliczka,
e-mail:
jir@jir.com.pl

 

 

Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usług cateringowych w formie usług bufetowych i kawiarnianych (dalej: „usługa cateringowa”) dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.25.2019 w dniu 14.03.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

        

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy:
CFr plus Pychotki, ul. Bajeczna 14, 32-031 Włosań, kwota brutto: 10 545,48 zł.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2, złożona przez CFr plus Pychotki przy ul. Bajeczna 14, 32-031 Włosań spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Ogłoszeniu otrzymała największą ilość punktów tj. 100 pkt (kryterium: cena – 90% (90 pkt) , kryterium: termin płatności – 10% (10 pkt).

 

Streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w postępowaniu:

1) Oferta nr 1: CaterinGroup s.c. M. Sala, K. Sala, Al. Jana Pawła II 188, 31-982 Kraków, została sprawdzona i otrzymała punktów tj. 96,9052 pkt (kryterium: cena – 90% (86,9052 pkt) , kryterium: termin płatności – 10% (10,0000 pkt).
2) Oferta nr 3: Firma Usługowa „JiR” s.c. A. Piekarczyk, D. Nazaruk, Przebieczany 539, 32-020 Wieliczka,  została sprawdzona i otrzymała punktów tj. 87,0387 pkt (kryterium: cena – 90% (77,0387 pkt) , kryterium: termin płatności – 10% (10,0000 pkt).

 

W sprawie podpisania umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 29.

 

 

 


Powrót