Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.34.2019

Załącznik opublikowano: 2019-03-29

Sprawa znak: 141.2711.34.2019

Pismo nr 141.2711.34.2019/2

Kraków, dnia 29.03.2019r.

wg rozdzielnika

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529409-N-2019 z dnia 25.03.2019r.

 

W związku z przygotowaniem odpowiedzi na pytania Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

 

W pkt 11) ppkt. 1, 3 oraz 6 na następujące brzmienie:

  1. Oferty należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 246, do dnia 04.04.2019r. do godz. 11:00.                                                                                                                                     3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11) 1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia:Oferta w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie – część nr ........... Sprawa znak 141.2711.34.2019 - nie otwierać przed dniem 04.04.2019r. godz. 11:15.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.                                       6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04.04.2019r. o godzinie 11:15 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 246.

  2. Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SIWZ stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w jej wyniku zmienione zostało ogłoszenie o zamówieniu. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Powrót