Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.34.2019

Załącznik opublikowano: 2019-04-04

Sprawa znak: 141.2711.34.2019

Kraków, dnia 04.04.2019 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529409-N-2019 z dnia 25.03.2019r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 287 100,95 zł brutto, w tym:

kwota przeznaczona na realizację zamówienia w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: 232 073,65 zł brutto

kwota przeznaczona na realizację zamówienia w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: 33 115,29 zł brutto

kwota przeznaczona na realizację zamówienia w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia: 21 912,01 zł brutto

 

CZĘŚĆ 1

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Termin płatności faktur

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Termin płatności

1

MERCATOR MEDICAL S.A.

ul. H. Modrzejewskiej 30

31-327 Kraków

179 513,28 zł

 

30 dni

sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Termin ważności (przydatności) ) jednorazowych materiałów laboratoryjnych w dacie dostawy do Zamawiającego nie krótszy niż 12 miesięcy ważności określonego przez producenta.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 2

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Termin płatności faktur

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Termin płatności

1

MERCATOR MEDICAL S.A.

ul. H. Modrzejewskiej 30

31-327 Kraków

28 536,00 zł

30 dni

sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Termin ważności (przydatności) ) jednorazowych materiałów laboratoryjnych w dacie dostawy do Zamawiającego nie krótszy niż 12 miesięcy ważności określonego przez producenta.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 3

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Termin płatności faktur

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Termin płatności

1

GenoPlast Biochemicals Tomasz Schroder

ul. Brzozowa 10

83-200 Rokocin

11 275,20 zł

30 dni

sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia 26.07.2019r.

Termin ważności (przydatności) ) jednorazowych materiałów laboratoryjnych w dacie dostawy do Zamawiającego nie krótszy niż 12 miesięcy ważności określonego przez producenta.

 

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

Th. Geyer Polska Sp. z o.o.

Czeska 22A

03-902 Warszawa

10 701,00zł

30 dni

sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia 26.07.2019r.

Termin ważności (przydatności) ) jednorazowych materiałów laboratoryjnych w dacie dostawy do Zamawiającego nie krótszy niż 12 miesięcy ważności określonego przez producenta.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

Sarstedt Sp. z o.o.

ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego

05-082 Stare Babice

15 999,84 zł

30 dni

sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia 26.07.2019r

Termin ważności (przydatności) ) jednorazowych materiałów laboratoryjnych w dacie dostawy do Zamawiającego nie krótszy niż 12 miesięcy ważności określonego przez producenta.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

4

CytoGen - Polska Sp. z o.o.

ul. S. Kuropatwińskiej 2

95-100 Zgierz

23 259,30 zł

30 dni

sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia 26.07.2019r

Termin ważności (przydatności) ) jednorazowych materiałów laboratoryjnych w dacie dostawy do Zamawiającego nie krótszy niż 12 miesięcy ważności określonego przez producenta.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 


Powrót