Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-04-17

 Sprawa znak: 141.2711.33.2019                                                                                               Kraków, dn. 17.04.2019r.

        Nr wew. pisma 141.2711.33.2019/1

 

Adresat:

1) MODERN EVENTS Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26, lok. 8, 00-373 Warszawa

2) SD Company Sara Dewerenda, ul. Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków

3) ARCHE Sp. z o.o., ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

4) Silver-bird Events Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82a/7, 58-500 Jelenia Góra

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.). Wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowego  świadczenia usług cateringowych, usług hotelowych (ze śniadaniem) wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń stacjonarnych ,,HTA w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” odbywających się w Warszawie, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.33.2019 w dniu 04.04.2019r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 2 Firmy SD Company Sara Dewerenda, ul. Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków (miejsce usługi: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34a, 04-066 Warszawa), cena brutto: 9 960,75 zł, wyższa jakość usługi hotelowej tj. czas potrzebny na dojście pieszo lub komunikacją miejską wraz z dojściem pieszo wydrukowany ze strony: jakdojade.pl/warszawa wynosi: 12 minut.

 

UZASADNIENIE:

Oferta Nr 2 Firmy SD Company Sara Dewerenda, ul. Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Ogłoszeniu otrzymała największą ilość punktów tj. 87,9999 pkt (kryterium: cena ofert brutto – 60% (60,0000 pkt), kryterium wyższa jakość usługi hotelowej (tj. czas potrzebny na dojście pieszo lub komunikacją miejską wraz z dojściem pieszo) – 20% (7,9999 pkt), kryterium wyższa jakość usługi cateringowej – 20% (20,0000 pkt).

 

Streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w postępowaniu:

Oferta Nr 1 Firmy MODERN EVENTS Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26, lok. 8, 00-373 Warszawa (kryterium: cena ofert brutto – 60% (55,3366 pkt), kryterium wyższa jakość usługi hotelowej (tj. czas potrzebny na dojście pieszo lub komunikacją miejską wraz z dojściem pieszo) – 20% (11,3333 pkt), kryterium wyższa jakość usługi cateringowej – 20% (20,0000 pkt).

 

Ocena Nr 3 Firmy ARCHE Sp. z o.o., ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa (kryterium: cena ofert brutto – 60% (52,6147 pkt), kryterium wyższa jakość usługi hotelowej (tj. czas potrzebny na dojście pieszo lub komunikacją miejską wraz z dojściem pieszo) – 20% (14,6666 pkt), kryterium wyższa jakość usługi cateringowej – 20% (20,0000 pkt).

 

Ocena Nr 4 Firmy Silver-bird Events Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82a/7, 58-500 Jelenia Góra (kryterium: cena ofert brutto – 60% (52,6060 pkt), kryterium wyższa jakość usługi hotelowej (tj. czas potrzebny na dojście pieszo lub komunikacją miejską wraz z dojściem pieszo) – 20% (0 pkt), kryterium wyższa jakość usługi cateringowej – 20% (0 pkt).

 

Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę brutto: 11 360,00 zł. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 9 960,75 zł.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 29.   

 
Powrót