Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-04-17

 Sprawa znak: 141.2711.32.2019                                                                                                Kraków, dn. 17.04.2019r.

        Nr wew. pisma 141.2711.32.2019/1

 

Adresat:

1) Leszek Stabrawa, ul. Dołuszycka 32E, 32-700 Bochnia

2) HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.) jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w ramach szkoleń stacjonarnych „HTA i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” - Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W ODNIESIENIU OD JEDNEJ DO SZEŚCIU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza:

  • w zakresie 1 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 2 firmy: HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, cena brutto: 2400,00 zł.
  • w zakresie 2 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 2 firmy: HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, cena brutto: 2400,00 zł.
  • w zakresie 3 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 2 firmy: HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, cena brutto: 2400,00 zł.
  • w zakresie 4 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 2 firmy: HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, cena brutto: 2400,00 zł.
  • w zakresie 5 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 1 firmy: Leszek Stabrawa,
    ul. Dołuszycka 32E, 32-700 Bochnia, cena brutto 4800,00 zł.
  • w zakresie 6 części przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 1 firmy: Leszek Stabrawa,
    ul. Dołuszycka 32E, 32-700 Bochnia, cena brutto 1200,00 zł.

 

UZASADNIENIE dla części 1 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Ogłoszeniu otrzymała największą ilość punktów
tj. 100,0000 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt.), kwalifikacje kadry dydaktycznej Wykonawcy – 80% (80,0000 pkt).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, za kwotę 2400,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE dla części 2 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Ogłoszeniu otrzymała największą ilość punktów
tj. 100,0000 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt.), kwalifikacje kadry dydaktycznej Wykonawcy – 80% (80,0000 pkt).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, za kwotę 2400,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE dla części 3 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Ogłoszeniu otrzymała największą ilość punktów
tj. 100,0000 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt.), kwalifikacje kadry dydaktycznej Wykonawcy – 80% (80,0000 pkt).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, za kwotę 2400,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE dla części 4 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Ogłoszeniu otrzymała największą ilość punktów
tj. 100,0000 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt.), kwalifikacje kadry dydaktycznej Wykonawcy – 80% (80,0000 pkt).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, za kwotę 4788,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE dla części 5 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 1 firmy Leszek Stabrawa, ul. Dołuszycka 32E, 32-700 Bochnia, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w Ogłoszeniu otrzymała największą ilość punktów
tj. 100,0000 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt.), kwalifikacje kadry dydaktycznej Wykonawcy – 80% (80,0000 pkt).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 firmy Leszek Stabrawa, ul. Dołuszycka 32E, 32-700 Bochnia,
za kwotę 4800,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE dla części 6 przedmiotu zamówienia:

Oferta nr 1 firmy Leszek Stabrawa, ul. Dołuszycka 32E, 32-700 Bochnia, spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w Ogłoszeniu otrzymała największą ilość punktów
tj. 100,0000 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt.), kwalifikacje kadry dydaktycznej Wykonawcy – 80% (80,0000 pkt).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 firmy Leszek Stabrawa, ul. Dołuszycka 32E, 32-700 Bochnia,
za kwotę 1200,00 zł brutto.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 29.   
Powrót