Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.37.2019

Załącznik opublikowano: 2019-04-24

Sprawa znak: 141.2711.37.2019                                                                                                         Kraków, dnia 23.04.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.37.2019/1

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 075-177475 z dnia 12.04.2019r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w trybie art. 12 a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 075-177475 z dnia 12.04.2019r. w  sekcji VI punkt VI.3), poprzez sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej, zgodnie z poniższym zapisem:

Sekcja VI pkt. VI.3)

jest:

„Informacje dodatkowe:

(...)

5) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym w jednym egzemplarzu na udostępnionej przez Zamawiającego platformie – Link do profilu nabywcy: https://portal.smartPZP.pl/ujcm. Wykonawca musi umieścić ofertę na platformie – Link do profilu nabywcy: https://portal.smartPZP.pl/ujcm która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia”. Sprawa znak 141.2711.37.2019 – część ........ – nie otwierać przed dniem 22.5.2019 .godz. 10:30”. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt. 6) SIWZ dokumenty w postaci elektronicznej w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Oferta złożona elektronicznie musi być podpisana kwalifikowanym elektronicznym podpisem.”

powinno być:

„Informacje dodatkowe:

(..)

5) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym w jednym egzemplarzu na udostępnionej przez Zamawiającego platformie – Link do profilu nabywcy: https://portal.smartPZP.pl/ujcm. Wykonawca musi umieścić ofertę na platformie – Link do profilu nabywcy: https://portal.smartPZP.pl/ujcm która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia”. Sprawa znak 141.2711.37.2019 – część ........ – nie otwierać przed dniem 20.5.2019 .godz. 10:30”. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt. 6) SIWZ dokumenty w postaci elektronicznej w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Oferta złożona elektronicznie musi być podpisana kwalifikowanym elektronicznym podpisem.”

Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.
Powrót