Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.34.2019

Załącznik opublikowano: 2019-04-29

                                                                                     

Sprawa znak: 141.2711.34.2019                                                                                Kraków, dnia 29.04.2019r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.34.2019/11

 

Adresaci:

 1. Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, e-mail: przetargi@pl.mercatormedical.eu

 2. Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa, e-mail: przetargi@thgeyer.pl

 3. Sarstedt Sp. z o.o., ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice, e-mail: info.pl@sarstedt.com

 4. GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin, e-mail: logistyka@genoplast.pl

 5. CytoGen – Polska Sp. z o.o., ul. S. Kuropatwińskiej 2, 95-100 Zgierz, e-mail: cytogen@cytogen.com.pl

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529409-N-2019 z dnia 25.03.2019r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 3

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa, cena brutto dla cz. 3: 10 701,00 zł

  Uzasadnienie dla części 3:

  Oferta Firmy Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa jest najkorzystniejsza w zakresie części 3, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100,00 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,00 pkt); Termin płatności faktur – 40% - (40,00 pkt)).

  Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 3 zamówienia:

  Oferta Firmy Sarstedt Sp. z o.o., ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała w zakresie części 3, 81,1291 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (40,1291 pkt); Termin płatności faktur – 40% - (40,00 pkt)).

  Oferta Firmy GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała w zakresie części 3, 96,9444 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (56,9444 pkt); Termin płatności faktur – 40% - (40,0000 pkt)).

  Oferta Firmy CytoGen – Polska Sp. z o.o., ul. S. Kuropatwińskiej 2, 95-100 Zgierz, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała w zakresie części 3, 67,6044 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (27,6044 pkt); Termin płatności faktur – 40% - (40,0000 pkt)).

  Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia.

  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.


Powrót