Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-05-08

Sprawa znak: 141.2711.49.2019                                                                                                     Kraków, dn. 08.05.2019r.

 

ZESTAWIENIE OFERT

otwartych w dniu 08.05.2019 r.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z poźn. zm.) w zakresie kompleksowego  świadczenia usług cateringowych, usług hotelowych (ze śniadaniem) wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń stacjonarnych ,,HTA w zarządzaniu w ochronie zdrowia” odbywających się w Krakowie, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH).

 Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:  4 720,00 zł brutto.

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Zaoferowana usługa hotelowa

Termin płatności faktury

1.

INTERHOUSE 21 Sp. z o. o.

Ul. Bratysławska 2

31-201 Kraków

4 638,12zł

Zgodnie z pkt. 3) Ogłoszenia oraz wzorem umowy stanowiącym integralną część Ogłoszenia

 

Hotel o standardzie 3 *

21 dni kalendarzowych

 

                  

 
Powrót