Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.37.2019

Załącznik opublikowano: 2019-05-13

13/05/2019    S91    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Symulatory

2019/S 091-218995

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 075-177475)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Kraków
31-008
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Tel.: +48 124332730
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Faks: +48 123983701
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM.

 

Numer referencyjny: 141.2711.37.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34150000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawierają Załączniki A, B, C, D, E, F do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3) SIWZ oraz wzorze umowy.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 075-177475

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

 

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ – CM w Krakowie, odpowiednio w zakresie części 1 zamówienia.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, uruchomienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych, w odniesieniu do części 1 zamówienia. W ramach ustalonej wartości zamówienia w zakresie części 1, przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 1 - dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (łącznie czas trwania szkolenia minimum 2 godziny zegarowe) dla 3 pracowników Zamawiającego, tj. Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM w terminie i godzinach ustalonych z Użytkownikiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3) SIWZ oraz wzorze umowy.

 

Powinno być:

 

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ – CM w Krakowie, odpowiednio w zakresie części 1 zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, uruchomienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych, w odniesieniu do części 1 zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3) SIWZ oraz wzorze umowy.

 

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

 

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ – CM w Krakowie, odpowiednio w zakresie części 3 zamówienia.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, uruchomienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych, w odniesieniu do części 3 zamówienia. W ramach ustalonej wartości zamówienia w zakresie części 3, przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 1 - dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (łącznie czas trwania szkolenia minimum 2 godziny zegarowe) dla 3 pracowników Zamawiającego, tj. Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM w terminie i godzinach ustalonych z Użytkownikiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawiera Załącznik C do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3) SIWZ oraz wzorze umowy.

 

Powinno być:

 

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ – CM w Krakowie, odpowiednio w zakresie części 3 zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, uruchomienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych, w odniesieniu do części 3 zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawiera Załącznik C do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3) SIWZ oraz wzorze umowy.

 

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

 

(...)

5) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym w jednym egzemplarzu na udostępnionej przez Zamawiającego platformie – Link do profilu nabywcy: https://portal.smartPZP.pl/ujcm. Wykonawca musi umieścić ofertę na platformie – Link do profilu nabywcy: https://portal.smartPZP.pl/ujcm która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia”. „Sprawa znak 141.2711.37.2019 – część ........ – nie otwierać przed dniem 20.5.2019 godz. 10:30”. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt. 6) SIWZ dokumenty w postaci elektronicznej w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Oferta złożona elektronicznie musi być podpisana kwalifikowanym elektronicznym podpisem.

 

Powinno być:

 

(...)

5) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym w jednym egzemplarzu na udostępnionej przez Zamawiającego platformie – Link do profilu nabywcy: https://portal.smartPZP.pl/ujcm. Wykonawca musi umieścić ofertę na platformie – Link do profilu nabywcy: https://portal.smartPZP.pl/ujcm która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia”. „Sprawa znak 141.2711.37.2019 – część ........ – nie otwierać przed dniem 28.5.2019 godz. 10:30”. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt. 6) SIWZ dokumenty w postaci elektronicznej w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Oferta złożona elektronicznie musi być podpisana kwalifikowanym elektronicznym podpisem.

 

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą - Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 18/07/2019
Powinno być:
Data: 26/07/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:Powrót