Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-05-21

Sprawa znak: 141.2711.32.2019                                                                                                Kraków, dn. 21.05.2019r.

       Nr wew. pisma 141.2711.32.2019/2

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.). Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w ramach szkoleń stacjonarnych „HTA i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” - Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.32.2019 w dniu 08.04.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 25.04.2019 r. udzielił zamówienia, następującym Wykonawcom:

 

Część I zamówienia, za kwotę 2 400,00 zł brutto:

HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K.

ul. J. Herzoga 15,

30-252 Kraków

 

Część II zamówienia, za kwotę 2 400,00 zł brutto:

HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K.

ul. J. Herzoga 15,

30-252 Kraków

 

Część III zamówienia, za kwotę 2 400,00 zł brutto:

HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K.

ul. J. Herzoga 15,

30-252 Kraków

 

Część IV zamówienia, za kwotę 2 400,00 zł brutto:

HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K.

ul. J. Herzoga 15,

30-252 Kraków

 

Część V zamówienia, za kwotę 4 800,00 zł brutto:

Leszek Stabrawa

ul. Dołuszycka 32E,

32-700 Bochnia

 

Część VI zamówienia, za kwotę 1 200,00 zł brutto:

Leszek Stabrawa

ul. Dołuszycka 32E,

32-700 Bochnia
Powrót