Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.34.2019

Załącznik opublikowano: 2019-05-21

Ogłoszenie nr 510098991-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529409-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540061826-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.34.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.1 Przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów itp., zarówno obecnie realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, jak również realizowanych w przyszłości, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.2 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku (formularzu cenowym) ilości zamawianych produktów są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego asortymentu oraz niewykorzystania całej kwoty umownej, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu (możliwości niewykorzystania przedmiotu umowy do 50% wartości umowy brutto odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.3 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia produktów stanowiących przedmiot umowy, na własny koszt oraz do ich wniesienia i rozładunku do miejsca i pomieszczeń, w których mieszczą się jednostki organizacyjne UJ CM, a określone w poszczególnych zamówieniach, niezależnie od wartości zamówienia. Budynki, w których zlokalizowane są liczne jednostki organizacyjne Zamawiającego rozmieszczone są na terenie całego miasta Krakowa. Wykonawca każdorazowo w adresie wysyłki wskazuje osobę podaną w zamówieniu. Wskazana w adresie wysyłki osoba jest odpowiedzialna za odbiór oraz nadzór nad poprawnością merytoryczną otrzymanych produktów oraz sprawdzenie czy otrzymane produkty są pełnowartościowe. Wykaz głównych lokalizacji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, znajdujących się na terenie Miasta Krakowa, do których będzie sukcesywnie dostarczany przedmiot zamówienia to: ul. Św. Anny, ul. M. Kopernika, ul. Grzegórzecka, ul. Łazarza, ul. Czysta, ul. Śniadeckich, ul. Botaniczna, ul. Bocheńska, ul. Skawińska, ul. Skarbowa, ul. Prądnicka, ul. Wielicka, ul. Lenartowicza, ul. Montelupich, oś. Złotej Jesieni, ul. Medyczna, ul. Michałowskiego, ul. Zamoyskiego, ul. Podwale oraz inne lokalizacje jednostek organizacyjnych UJ CM, znajdujących się na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, zawiera kalkulację cenową stanowiącą Załącznik A, Załącznik B, Załącznik C do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ (plik w formacie Excel). 1.5 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia: a) Część 1 – Rękawiczki jednorazowe b) Część 2 – Rękawiczki sekcyjne c) Część 3 - Butelki 1.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.7 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia: 1.7.1 Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz sukcesywne dostawy wskazanych przez Zamawiającego materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. 1.7.2 Wykonawca musi zapewnić możliwość dokonywania zamówień: - za pośrednictwem drogi elektronicznej - bezpośrednio w siedzibie wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: pisemnie na kopii zamówienia lub drogą mailową). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione jednorazowe materiały laboratoryjne w terminie: w zakresie części 1 max. do 10 dni roboczych; w zakresie części 2 max do 10 dni roboczych; w zakresie części 3 max do 14 dni roboczych, od otrzymania zamówienia na wskazany w zamówieniu adres (do miejsc oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) 1.7.3 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia. Dowodem potwierdzenia złożenia zamówienia będzie potwierdzenie wysłania informacji pocztą elektroniczną lub automatyczne potwierdzenie wygenerowane przez system elektroniczny Wykonawcy. 1.7.4 Realizację sukcesywnych dostaw pod adres danej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, wskazany w zamówieniu, a w razie konieczności – innej jednostki organizacyjnej UJ CM, mającej siedzibę na terenie Krakowa. 1.7.5 Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy własnym środkiem transportu oraz wniesienia produktów stanowiących przedmiot umowy, na własny koszt, w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w terminie: w zakresie części 1 max. do 10 dni roboczych; w zakresie części 2 max do 10 dni roboczych; w zakresie części 3 max do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na wskazany w zamówieniu adres (do miejsc oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) (Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy). 1.7.6 Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia sukcesywnie w okresie 24 miesięcy. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do wcześniejszego rozpoczęcia wykonywania umowy przez niego w przypadku wygaśnięcia uprzedniej umowy na dostawę jednorazowych materiałów laboratoryjnych. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o zmianie przedmiotowego terminu z tygodniowym wyprzedzeniem. 1.7.7 Zamówienia będę składane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od: a) cz. 1 daty zawarcia umowy; b) cz. 2 daty zawarcia umowy; c) cz. 3 dnia 26.07.2019; lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w ramach kwoty, która pozostała do wykorzystania. 1.7.8 Dostarczenie produktów stanowiących przedmiot zamówienia, na własny koszt oraz ich rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 1.7.9 Wykonawca zobowiązuje się informować UJ CM o bieżących promocjach, Zamawiający w ramach realizacji umowy ma prawo do uzyskania obniżonej ceny na produkty opisane w przedmiocie zamówienia na podstawie ofert promocyjnych/kodów promocji. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia cen jednostkowych podanych w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w przypadku bieżących promocji stosowanych przez Wykonawcę na produkty objęte przedmiotem umowy. 1.7.10 Dostarczanie faktur do Działu Zaopatrzenia UJ CM Sekcji Zakupów, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Zmiana powyższego adresu nie wymaga aneksu, a jedynie wymaga wzajemnego pisemnego powiadomienia. 1.7.11 Dostarczane artykuły winny posiadać oryginalne opakowanie producenta oraz powinny być konfekcjonowane w wymaganej ilości w jednym opakowaniu. Niedopuszczalnym jest dostarczenie kilku opakowań produktów w celu uzyskania wymaganej przez Zamawiającego ilości. Wymagana jest czytelna nazwa, termin ważności (lub pisemna deklaracja producenta o terminie ważności) na każdym opakowaniu, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego. 1.7.12 Termin ważności jednorazowych materiałów laboratoryjnych nie może być krótszy niż 12 miesięcy, w dacie dostawy do Zamawiającego określonego przez producenta. 1.7.13 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest do wskazania w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty (Załącznik do Formularza oferty): nazwy producenta lub marki oraz numeru katalogowego artykułu, jeśli występuje. 1.7.14 W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych jednorazowych materiałów laboratoryjnych Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na produkt wolny od wad, na swój koszt, w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. 1.7.15 Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 1.7.16 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji towaru stanowiącego przedmiot umowy, Zamawiający dopuszcza wymianę na jego odpowiednik, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Stron. 1.7.17 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 1.8 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji produktu wchodzącego w zakres przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza wymianę na ich odpowiednik, o takich samych lub lepszych parametrach jak asortyment wycofany (zawieszony) z produkcji, za cenę nie wyższą niż podana w ofercie, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.9 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał w niektórych przypadkach oprócz opisu zawierającego wymagania oraz parametry jakościowe, techniczne i funkcjonalne, także nazwę handlową producenta bądź produktu lub markę albo typ czy symbol przedmiotu zamówienia wyłącznie w celu przykładowego i wzorcowego określenia konfekcjonowania, sterylności, cech i parametrów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych wymaganego produktu jakim powinien odpowiadać zamówiony produkt. Wskazanie nazwy handlowej producenta bądź produktu lub marki albo typu czy symbolu nie ma na celu wskazanie bezpośrednio na producenta bądź produkt lub markę albo typ czy symbol, a zostało podane jedynie dla przykładu i ułatwienia Wykonawcom doboru oferowanego przedmiotu, jak i ze względów jakościowych, technologicznych i funkcjonalnych, a to z uwagi na konieczność zachowania norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzują się realizowane przez zamawiającego badania oraz posiadane urządzenia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.10 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać już w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry jakościowe, techniczne i funkcjonalne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy jakościowe, techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta i produktu, typu lub symbolu oferowanego przedmiotu oraz opisu jego właściwości i parametrów (kompletne karty charakterystyki lub karty katalogowe, prospekty, katalogi, foldery itp.), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.11 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że zaoferowany produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W razie wątpliwości, co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia i w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać kart charakterystyki lub kart katalogowych, prospektów, folderów lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą Załącznik A i/lub Załącznik B i/lub Załącznik C do Formularza oferty, zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania, oraz dla produktów równoważnych karty charakterystyki lub karty katalogowe, prospekty, foldery lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5
 
Dodatkowe kody CPV: 38437000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część 3 - Butelki
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17814.64
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Th. Geyer Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@thgeyer.pl
Adres pocztowy: ul. Czeska 22A
Kod pocztowy: 03-902
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10701.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10701.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23259.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Powrót