Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-05-21

Kraków, dnia 21.05.2019r.

Sprawa znak: 141.2711.32.2019  
Nr wew. pisma: 141.2711.32.2019/3

               

 

INFORMACJA O SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ W INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ODNIESIENIU OD JEDNEJ DO SZEŚCIU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Z DN. 17.04.2019R.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.). Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w ramach szkoleń stacjonarnych „HTA i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” - Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.32.2019 w dniu 08.04.2019r.

 

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia z dnia 17.04.2019r. w sprawie przedmiotowego ogłoszenia Zamawiający w uzasadnieniu dla części 4 przedmiotu zamówienia omyłkowo podał kwotę 4 788,00 zł brutto. jako wartość udzielonego zamówienia. Prawidłowa kwota udzielonego zamówienia wynosi 2 400,00 zł brutto.

Pozostałe informacje pozostają bez zmian.
Powrót