Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.40.2019

Załącznik opublikowano: 2019-05-21

Sprawa znak: 141.2711.40.2019                                                                   Kraków, dnia 21.05.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.40.2019/1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w BZP w dniu 17.05.2019r., pod numerem 549353-N-2019.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie 1 z dnia 20.05.2019r.

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z części nr 1 pozycje nr: 8, 9 oraz 11 w jeden osobny pakiet (np. część nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tej części. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z część 1, pozycja nr 8 tj. probówki PP o pojemności 50ml, stożkowe, sterylne; pozycja nr 9 tj. probówki typu eppendorf z bezpiecznym zamknięciem typu safe lock o pojemności w przedziale 0,5ml-0,6ml;  oraz pozycja nr 11 tj. probówki typu eppendorf z bezpiecznym zamknięciem typu safe lock o pojemności 2ml do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego dostawcy. Zamawiane produkty są produktami ogólnie dostępnymi. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 2 z dnia 20.05.2019r.

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z części nr 2 pozycje nr: 4 oraz 5 w jeden osobny pakiet (np. część nr 2a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tej części. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z część 2, pozycja nr 4 tj. końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 20µl bez filtra w worku, pozycja nr 5 tj. końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 20 µl do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego dostawcy. Zamawiane produkty są produktami ogólnie dostępnymi. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 3 z dnia 20.05.2019r.

Zwracamy się z zapytaniem, czy w części nr 1, w pozycji nr: 10,  Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z mocnym zamknięciem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w pozycji nr 10. probówek typu eppendorf z bezpiecznym zamknięciem typu safe lock o pojemności w przedziale 1-5-1,6 ml i nie dopuszcza zaoferowania probówek z mocnym zamknięciem. Zamknięcie  typu safe lock tj. zamknięcie w postaci haczyka na wieku, blokującego się o obrzeże probówki jest niezbędne przy specyfice badań prowadzonych w poszczególnych jednostkach UJ CM. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone kolejne pytania, na które w najbliższym czasie zostaną udzielone i opublikowane odpowiedzi.

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

 

 


Powrót