Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.41.2019

Załącznik opublikowano: 2019-05-22

Sprawa znak: 141.2711.41.2019                                                                                                                 Kraków, dnia 22.05.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.41.2019/1                                                                                          

według rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w BZP pod nr 546478-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

Informujemy, iż Zamawiający w związku z wpłynięciem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wymagają stosownego czasu na udzielenie odpowiedzi i ich uwzględnienie przez Wykonawców, przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień 4 czerwca 2019r., w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Zamawiający wskazuje, iż na złożone zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji odpowie zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp niezwłocznie po ich analizie.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Pkt. 11) ppkt. 1, 3 i 6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Oferty należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 244, do dnia 04 czerwca 2019r. do godz. 11:00.
  1. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia, sprawa znak 141.2711.41.2019 – część nr …. - nie otwierać przed dniem 04 czerwca 2019r. godz. 11:30. oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.
  1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04 czerwca 2019r. o godzinie 11:30 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 244.

Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SIWZ stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w jej wyniku zmienione zostało ogłoszenie o zamówieniu. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

 


Powrót