Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.40.2019

Załącznik opublikowano: 2019-05-28

Sprawa znak: 141.2711.40.2019                                                                   Kraków, dnia 28.05.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.40.2019/4

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w BZP w dniu 17.05.2019r., pod numerem 549353-N-2019.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 12 z dnia 23.05.2019r.

Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści produkt o średnicy 89,43 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w części 3 tj. Szalki Petriego PS śr 90mm sterylne z wentylacją szalki o średnicy 89,43mm.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:

 

 

 

 

 

1

 

 

Szalki Petriego PS śr 90mm sterylne z wentylacją

 

 

 

 

 

24 000 szt.

Szalki Petriego jednorazowego użytku:

* muszą być wykonane z PS
*muszą być sterylne
*muszą być wentylowane
*muszą posiadać przykrywkę
*muszą mieć średnicę 90mm

  +/- 1mm 
*muszą być pakowane w opakowaniu max. 600 szt.

 

Pytanie 13 z dnia 23.05.2019r.

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 i 2 dopuści produkt wolny tylko od DNase-, RNase-, DNA and endotoxin-free spełniający resztę wymagań bądź jeśli nie to czy wydzieli te pozycje do oddzielnego pakietu co umożliwi wzrost konkurencyjności i złożenie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający w części 1 w poz. 1 tj. Probówki typu eppendorf do PCR o pojemności 0,2ml płaskie wieczko,  przezroczyste, bezbarwne oraz w poz. 2 tj. Probówki typu eppendorf do PCR o pojemności 0,2ml wypukłe wieczko, przezroczyste, bezbarwne nie dopuszcza probówek wolnych tylko od DNase-, RNase-, DNA and endotoxin-free. Zamawiający ze względu na charakter prowadzonych badań i  eksperymentów oraz posiadany sprzęt w części 1 w poz. 1 oraz w poz. 2 wymaga probówek, które muszą być wolne od DNA, DNAaz, RNaz, inhibitorów reakcji PCR, niepirogenne. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 1 poz. 1 oraz poz. 2 do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego dostawcy. Zamawiane produkty są produktami ogólnie dostępnymi. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 14 z dnia 23.05.2019r.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 3.1 oraz § 7 ust. 3.2 doda zapis, że „łączna wysokość kary umownej nie może wynosić 10% wartości dostawy”.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

 

Pytanie 15 z dnia 23.05.2019r.

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 7 ust. 3.3 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części przedmiotuumowy?

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

 

Pytanie 16 z dnia 24.05.2019r.

Dotyczy zadanie nr 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakich końcówek w ww. pozycji oczekuje – sterylnych czy niesterylnych?

Zamawiający w części 2 poz. 2 tj. Końcówki uniwersalne do pipet automatycznych o pojemności max 10ul bez filtra w pudełku niesterylne dopuszcza końcówki sterylne.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, stanowią integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający zawiadamia, iż pismem z dnia 24.05.2019r. termin składania i otwarcia ofert został już przesunięty na dzień 31.05.2019r., miejsce i godzina pozostają bez zmian.

 

 


Powrót