Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.37.2019

Załącznik opublikowano: 2019-05-28

 

Sprawa znak: 141.2711.37.2019                                                                    Kraków, dnia 28.05.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.37.2019/4

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 075-177475 z dnia 16.04.2019r. oraz sprostowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 080-191966 z dnia 24.04.2019r. oraz sprostowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 091-218995 z dnia 13.05.2019r. oraz sprostowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 094-227156 z dnia 16.05.2019r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 401 434,57 zł brutto z podziałem na części:

część 1:      9 785,47 zł brutto

część 2: 135 798,91 zł brutto

część 3:   12 278,27 zł brutto

część 4: 145 638,91 zł brutto

część 5:   12 146,32 zł brutto

część 6:   85 786,69 zł brutto

     

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

Gwarancja

 

 

 

1

REAGO TRAINING
Sp. z o.o.

ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa

część 1 – 9 594,00 zł brutto

część 3 – 7 380,00 zł brutto

część 1 – do 56 dni kalendarzowych

część 3 – do 56 dni kalendarzowych

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

część 1 – 24 miesiące

część 3 – 24 miesiące

 

 

2

 

MULTIMED Sp. z o. o.

ul. Brukowa 6,

91-341 Łódź

część 1 – 8 895,36 zł brutto

część 3 – 8 863,38 zł brutto

część 1 – do 56 dni kalendarzowych

część 3 – do 56 dni kalendarzowych

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

część 1 – 24 miesiące

część 3 – 24 miesiące

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Simedu Sp. z o. o.

ul. Żeromskiego 10/4,

65-066 Zielona Góra

część 1 – 10 762,50 zł brutto

część 2 – 95 940,00 zł brutto 

część 3 – 10 762,50 zł brutto

część 4 – 95 940,00 zł brutto

część 5 – 10 717,30 zł brutto

część 6 – 76 652,06 zł brutto

 

część 1 – do 56 dni kalendarzowych

część 2 – do 56 dni kalendarzowych 

część 3 – do 56 dni kalendarzowych

część 4 – do 56 dni kalendarzowych

część 5 – do 70 dni kalendarzowych

część 6 – do 56 dni kalendarzowych

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

część 1 – 26  miesięcy

część 2 – 24 miesiące

część 3 – 26  miesięcy

część 4 – 24 miesiące

część 5 – 24 miesiące

część 6 – 24 miesiące

 

 

 

 

 

 

4

Firma Wielobranżowa FANTOM Andrzej Miętkiewicz

ul. Niedamira 10

72 – 510 Wolin

część 1 – 6 907,68 zł brutto

część 2 – 72 536,79 zł brutto 

część 3 – 6 681,36 zł brutto

część 4 – 72 536,79 zł brutto

część 5 – 10 191,78 zł brutto

część 6 – 76 576,11 zł brutto

część 1 – do 56 dni kalendarzowych

część 2 – do 56 dni kalendarzowych 

część 3 – do 56 dni kalendarzowych

część 4 – do 56 dni kalendarzowych

część 5 – do 70 dni kalendarzowych

część 6 – do 56 dni kalendarzowych

 

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

część 1 – 25  miesięcy

część 2 – 25  miesięcy

część 3 – 25  miesięcy

część 4 – 25  miesięcy

część 5 – 25  miesięcy

część 6 – 25  miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powrót