Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-05-30

Sprawa znak: 141.2711.49.2019

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.49.2019/2

Kraków, dnia 30.05.2019r.

 

Zamawiający:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z poźn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowego  świadczenia usług cateringowych, usług hotelowych (ze śniadaniem) wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń stacjonarnych ,,HTA w zarządzaniu w ochronie zdrowia” odbywających się w Krakowie, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.49.2019 w dniu 30.04.2019r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w zakresie wyżej opisanego przedmiotu zamówienia w dniu 17.05.2019r. udzielił zamówienia następującemu Wykonawcy:

 

INTERHOUSE 21 Sp. z o. o.

 Ul. Bratysławska 2

 31-201 Kraków

 mail: konferencje@interhousehotel.pl

 

Wartość umowy brutto: 4 638,12 zł

 
Powrót