Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.41.2019

Załącznik opublikowano: 2019-06-10

                                                                                                    Kraków, dnia 10.06.2019r.

Sprawa znak: 141.2711.41.2019

Pismo nr 141.2711.41.2019/9

 

Adresaci:

1. UNIQA TU S.A. Przedstawiciel VIG

ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

Adres do korespondencji:

ul. Modzelewskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa,

Email: iwona.wisniewska@uniqa.pl

2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG Oddział w Krakowie

ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

O/ Kraków

ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków

Email: krakow@interrisk.pl

3. Compensa TU S.A. VIG Drugi Oddział w Krakowie

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Drugi Oddział wKrakowie

ul. Kuklińskiego 17, 30-720 Kraków,

Email: ewa.poplawska-glowacka@compensa.pl

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w BZP pod nr 546478-N-2019 z dnia 2019-05-14r. oraz zmienionego w BZP pod nr 540100251-N-2019 w dniu 22.05.2019r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA w zakresie części 2, 3 oraz 6 przedmiotu zamówienia

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w zakresie części 2, 3 oraz 6 przedmiotu zamówienia nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w tym zakresie działając na podstawie dyspozycji art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.


Powrót