Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-06-21

  

 

                  Kraków, dnia 21.06.2019r.

Sprawa znak: 141.2713.11.2019

Nr wew. pisma:  141.2713.11.2019/4                                                                       

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy syntezatora mikrofalowego z akcesoriami dla Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM w Krakowie, ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13.05.2019r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 05.06.2019r. udzielił zamówienia za kwotę brutto 225 185,94 zł, następującemu Wykonawcy: Selwa Sp. z o.o., ul. Okopowa 56 lok. 219, 01-042 Warszawa.

 


Powrót