Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.41.2019

Załącznik opublikowano: 2019-06-25

Sprawa znak: 141.2711.41.2019

Nr wew. pisma: 141.2711.41.2019/13                                                                                                           Kraków, dnia 25.06.2019r.

Adresaci:

1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, adres do korespondencji: ul. Modzelewskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa

2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa O/ Kraków ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków

3. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa Drugi Oddział w Krakowie ul. Kuklińskiego 17, 30-720 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w BZP pod nr 546478-N-2019 z dnia 2019-05-14r. oraz zmienionego w BZP pod nr 540100251-N-2019 w dniu 22.05.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 1, 4 ORAZ 5 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w  Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 2 Wykonawcy  InterRisk TU S.A. VIG, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, O/Kraków, ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków, cena brutto oferty: 136 412,15 zł. Zamawiający przeznaczył na realizację części 1 przedmiotu zamówienia kwotę 140 454,00 zł brutto.

Uzasadnienie:

Oferta Nr 2 Wykonawcy  InterRisk TU S.A. VIG, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, O/Kraków, ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. Oferta w ocenie punktowej otrzymała łącznie 80,0000 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt), kryterium: pokrycie ryzyk fakultatywnych – 40 % (20,0000 pkt). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 136 412,15 zł brutto, zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ, zaoferowane warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w postępowaniu w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia:

Oferta Nr 1 Wykonawcy UNIQA TU S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, adres do korespondencji: ul. Modzelewskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa spełnia wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. W ocenie punktowej otrzymała łącznie 35,6692 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 60% (20,6692 pkt), kryterium: pokrycie ryzyk fakultatywnych – 40 % (15,0000 pkt.). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 395 987,26 zł brutto, zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ, zaoferowane warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

II. Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w  Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jako najkorzystniejsza w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 3 Wykonawcy  Compensa TU S.A. VIG, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa O/Kraków, Drugi Oddział w Krakowie ul. Kuklińskiego 17, 30-720 Kraków, cena brutto oferty: 35 034,00 zł. Zamawiający przeznaczył na realizację części 4 przedmiotu zamówienia kwotę 43 500,00 zł brutto.

Uzasadnienie:

Oferta Nr 3 Wykonawcy  Compensa TU S.A. VIG, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa O/Kraków, Drugi Oddział w Krakowie ul. Kuklińskiego 17, 30-720 Kraków spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. Oferta w ocenie punktowej otrzymała łącznie 100,0000 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt), kryterium: pokrycie ryzyk fakultatywnych – 40 % (40,0000 pkt). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 35 034,00 zł brutto, zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ, zaoferowane warunki płatności: zgodnie
z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w postępowaniu w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia:

Oferta Nr 1 Wykonawcy UNIQA TU S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, adres do korespondencji: ul. Modzelewskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa spełnia wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. W ocenie punktowej otrzymała łącznie 18,7849 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 60% (18,7849 pkt), kryterium: pokrycie ryzyk fakultatywnych – 40 % (0 pkt.). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 111 900,00 zł brutto, zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ, zaoferowane warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

III. Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w  Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jako najkorzystniejsza w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 1 Wykonawcy  UNIQA TU S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, adres do korespondencji: ul. Modzelewskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa, cena brutto oferty: 78 276,80 zł. Zamawiający przeznaczył na realizację części 5 przedmiotu zamówienia kwotę 96 866,00 zł brutto.

Uzasadnienie:

Oferta Nr 1 Wykonawcy UNIQA TU S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, adres do korespondencji: ul. Modzelewskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa spełnia wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. W ocenie punktowej otrzymała łącznie 60,0000 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt), kryterium: pokrycie ryzyk fakultatywnych – 40 % (0 pkt.). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 78 276,80 zł brutto, zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ, zaoferowane warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w postępowaniu w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia:

Oferta Nr 2 Wykonawcy  InterRisk TU S.A. VIG, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, O/Kraków, ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. Oferta w ocenie punktowej otrzymała łącznie 56,1886 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 60% (40,1886 pkt), kryterium: pokrycie ryzyk fakultatywnych – 40 % (16,0000 pkt). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 116 864,00 zł brutto, zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ, zaoferowane warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

Oferta Nr 3 Wykonawcy  Compensa TU S.A. VIG, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa O/Kraków, Drugi Oddział w Krakowie ul. Kuklińskiego 17, 30-720 Kraków spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. Oferta w ocenie punktowej otrzymała łącznie 36,0943 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 60% (20,0943 pkt), kryterium: pokrycie ryzyk fakultatywnych – 40 % (16,0000 pkt). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 233 728,00 zł brutto, zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ, zaoferowane warunki płatności: zgodnie
z SIWZ.

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy PZP umowy mogą zostać zawarte po upływie 5 dni od  dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 29.

 


Powrót