Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.52.2019

Załącznik opublikowano: 2019-06-26

Sprawa znak: 141.2711.52.2019

Kraków, dnia 26.06.2019r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw: z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod numerem 562447-N-2019 z dnia 18.06.2019 r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 139 148,63 zł brutto:

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji na projektory P1, P2, P3

Okres gwarancji na źródło światła P1, P2, P3

Termin płatności

1

SHADOK AV Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wolności 404

41-806 Zabrze

 

86 161,50 zł

Sukcesywnie do 12 miesięcy od dnia 08.08.2019r.

P1 - 36 miesięcy;

P2 – 36 miesięcy;

P3 – 60 miesięcy

 

P1 – 36 miesięcy lub nie krócej niż 3000 godzin;

P2 – 36 miesięcy lub nie krócej niż 3000 godzin;

P3 – 60 miesięcy lub nie krócej niż 1000 godzin

Termin płatności faktury do 21 dni. Warunki rozliczeń i płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

2

NKK SYSTEM

Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna

ul. Tatarska 5

30-103 Kraków

87 434,55 zł

Sukcesywnie do 12 miesięcy od dnia 08.08.2019r.

P1 – 36 miesięcy;

P2 – 36 miesięcy;

P3 – 36 miesięcy

 

P1 – 24 miesięcy lub nie krócej niż 1000 godzin;

P2 – 24 miesięcy lub nie krócej niż 1000 godzin;

P3 – 36 miesięcy lub nie krócej niż 1000 godzin

Termin płatności faktury do 21 dni. Warunki rozliczeń i płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

3

Zakłady Naukowo – Techniczne PROTEKO Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 37A

30-011 Kraków

82 418,61 zł

Sukcesywnie do 12 miesięcy od dnia 08.08.2019r.

P1 – 36 miesięcy;

P2 – 36 miesięcy;

P3 – 36 miesięcy

 

P1 – 24 miesięcy lub nie krócej niż 1000 godzin;

P2 – 24 miesięcy lub nie krócej niż 1000 godzin;

P3 – 36 miesięcy lub nie krócej niż 1000 godzin

Termin płatności faktury do 21 dni. Warunki rozliczeń i płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Powrót