Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.41.2019

Załącznik opublikowano: 2019-07-03

Sprawa znak: 141.2711.41.2019

Nr wew. pisma: 141.2711.41.2019/21                                                                                                   Kraków, dnia 03.07.2019r.

Adresaci:

  1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, adres do korespondencji: ul. Modzelewskiego 35 lok. U2,

02-679 Warszawa

  1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

O/ Kraków ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków

  1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Drugi Oddział w Krakowie ul. Kuklińskiego 17, 30-720 Kraków

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w BZP pod nr 546478-N-2019 z dnia 2019-05-14r. oraz zmienionego w BZP pod nr 540100251-N-2019 w dniu 22.05.2019r.

 

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 5 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w  Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jako najkorzystniejsza w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 1 Wykonawcy  UNIQA TU S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, adres do korespondencji: ul. Modzelewskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa, cena brutto oferty: 81 804,80 zł. Zamawiający przeznaczył na realizację części 5 przedmiotu zamówienia kwotę 96 866,00 zł brutto.

Uzasadnienie:

W związku z powzięciem w dniu 02 lipca 2019r. informacji, z których wynika, iż Wykonawca tj. UNIQA TU S.A. Przedstawiciel VIG ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, Adres do korespondencji: ul. Modzelewskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa, zaoferował kwotę w wysokości 78 276,80 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia w części 5, która została przeliczona na podstawie pierwotnie podanej przez Zamawiającego liczby zgłoszonych do ubezpieczenia tj. liczby 6 989 osób przez stawkę ubezpieczeniową zaoferowaną przez tego Wykonawcę w Tabeli 1d – „Stawki ubezpieczeniowe uwzględnione w cenie” bez uwzględnienia dokonanych w dniu 29.05.2019r. zmian SIWZ w tym m.in. zmian Zał. Nr 1 do SIWZ tj. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Warunków ubezpieczenia w zakresie m.in. liczby zgłoszonych do ubezpieczenia, która po zmianie wyniosła 7 304 osób, Zamawiający w dniu 02.07.2019r. uchylił wyniku postępowania i dokonał ponownej oceny ofert w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia.

W dniu 02.07.2019r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej oraz przesłał do Wykonawców informację o uchyleniu wyniku postępowania w części 5 przedmiotu zamówienia. Następnie zwrócił się do wybranego Wykonawcy w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia w dniu 25.06.2019r. z prośbą o wydłużenie terminu związania ofertę z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium i otrzymał w dniu 02.07.2019r. zgodę na powyższe.

W dniu 03.07.2019r. poinformowano Wykonawcę tj. UNIQA TU S.A. Przedstawiciel VIG o dokonaniu poprawy innej omyłki polegającej na niezgodności oferty  z treścią SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w ofercie we wskazanym powyżej zakresie.  W konsekwencji dokonanej poprawy poinformowano Wykonawcę tj. UNIQA TU S.A. Przedstawiciel VIG także o poprawie oczywistej omyłki rachunkowej w zakresie kwoty za całość przedmiotu zamówienia w części 5, która po dokonaniu poprawy wynosi 81 804,80 zł. Wykonawca wyraził zgodę na dokonanie poprawy we wskazanym zakresie.

W wyniku ponownej oceny i badania ofert -  Oferta Nr 1 Wykonawcy UNIQA TU S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, adres do korespondencji: ul. Modzelewskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego spełnia wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. W ocenie punktowej otrzymała łącznie 60,0000 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt), kryterium: pokrycie ryzyk fakultatywnych – 40 % (0 pkt.). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 81 804,80 zł brutto, zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ, zaoferowane warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w postępowaniu w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia:

W wyniku ponownej oceny i badania ofert -  Oferta Nr 2 Wykonawcy   InterRisk TU S.A. VIG Oddział w Krakowie, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, O/Kraków, ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 58,0000 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (42,0000 pkt), pokrycie ryzyk fakultatywnych): 40% (16,0000 pkt). ). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 116 864,00 zł brutto, zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ, zaoferowane warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

W wyniku ponownej oceny i badania ofert -  Oferta Nr 3 Wykonawcy  Compensa TU S.A. VIG Drugi Oddział w Krakowie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, Drugi Oddział w  Krakowie, ul. Kuklińskiego 17, 30-720 Kraków, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 37,0000 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60% (21,0000 pkt), pokrycie ryzyk fakultatywnych): 40% (16,0000 pkt). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 233 728,00 zł brutto, zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ, zaoferowane warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy PZP umowy mogą zostać zawarte po upływie 5 dni od  dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 29.

 


Powrót