Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Nr sprawy: 141.2711.50.2019

Załącznik opublikowano: 2019-07-05

 

Kraków, dnia 05.07.2019 r.

141.2711.50.2019

Wentoklima DEXXSI Katarzyna Bartoszek, ul. St. A. Poniatowskiego 36, 31-709 Kraków
KomfortHome S.C. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków
Air Technika Sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚCI 5 i 7 PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych, sterylnych butelek do przygotowania mediów o pojemności 250 ml i 500 ml w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Ogłoszenie nr 522687-N-2019 z dnia 2019-03-07 r.

 

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dokonując oceny ofert zastosował  tzw. „procedurę odwróconą” określoną w art. 24 aa ustawy Pzp i za najkorzystniejszą w części 5 przedmiotu zamówienia uznał ofertę nr 4 firmy Air Technika Sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław, cena brutto: 60 240,48 zł.

 

Uzasadnienie:

Oferta nr 4 Firmy Air Technika Sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 50 % (50,00 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin  – 20% (20 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 Firmy Wentoklima DEXXSI Katarzyna Bartoszek, ul. St. A. Poniatowskiego 36, 31-709 Kraków, otrzymała łącznie 98,66 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 50 % (48,66,00 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin – 20% (20,00 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10,00 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

Oferta nr 3 Firmy KomfortHome S.C. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków,  otrzymała łącznie 98,71 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 50 % (48,71 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin – 20% (20,00 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10,00 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dokonując oceny ofert zastosował  tzw. „procedurę odwróconą” określoną w art. 24 aa ustawy Pzp i za najkorzystniejszą w części 7 przedmiotu zamówienia uznał ofertę nr 3 Firmy KomfortHome S.C. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, cena brutto: 29 394,54 zł.

 

 

 

Uzasadnienie:

Oferta nr 3 Firmy KomfortHome S.C. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 50 % (50,00 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin  – 20% (20 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 Firmy Wentoklima DEXXSI Katarzyna Bartoszek, ul. St. A. Poniatowskiego 36, 31-709 Kraków, otrzymała łącznie 94,63 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 50 % (50,00 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin – 20% (20,00 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10,00 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

Oferta nr 4 Firmy Air Technika Sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław,  otrzymała łącznie 89,84 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 50 % (39,84 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin – 20% (20,00 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10,00 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót