Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy symulatorów do: ultrasonografii, gastroenterologii i bronchoskopii (trenażery szkoleniowe), dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.53.2019

Załącznik opublikowano: 2019-07-08

Sprawa znak: 141.2711.53.2019                                                                         Kraków, dnia 08.07.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.53.2019/1

            

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -   Prawo  zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy symulatorów do: ultrasonografii, gastroenterologii i bronchoskopii (trenażery szkoleniowe), dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w związku z realizacją projektu: „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym  z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.04.00-00-0147/18-00, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 126-307823 z dnia 03.07.2019r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w trybie art. 11c ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje sprostowania ogłoszenia o zamówieniu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 126-307823 z dnia 03.07.2019r. w sekcji II punkt 2.13) w zakresie części 1 oraz części 2 przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższym zapisem:

Sekcja II punkt 2.13)

jest:

Informacje o Funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa”

powinno być:

Informacje o Funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.04.00-00-0147/18-00.”

Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z uwagi na jej charakter i zakres oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużania terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert miejsce pozostając bez zmian.
Powrót