Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Nr sprawy: 141.2711.50.2019

Załącznik opublikowano: 2019-07-12

Kraków, dnia 12.07.2019 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚCI 6 PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Ogłoszenie nr 562090-N-2019 z dnia 2019-06-17 r. 

 

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dokonując oceny ofert zastosował  tzw. „procedurę odwróconą” określoną w art. 24 aa ustawy Pzp i za najkorzystniejszą w części 6 przedmiotu zamówienia uznał ofertę nr 2 firmy Professional Technik S.C. Artur Krzywdziak, Grzegorz Woźniak, Węgrzce Wielkie 272, 32-002 Węgrzce Wielkie, cena brutto: 181 056,00 zł.

Uzasadnienie:

Oferta nr 2 Firmy Professional Technik S.C. Artur Krzywdziak, Grzegorz Woźniak, Węgrzce Wielkie 272, 32-002 Węgrzce Wielkie, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 50 % (50,00 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin  – 20% (20 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż jest to jedyna oferta złożona w części 6 przedmiotu zamówienia.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) a ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.


Powrót