Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.40.2019

Załącznik opublikowano: 2019-07-09

Sprawa znak: 141.2711.40.2019                                                                                                                    Kraków, dnia 09.07.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.40.2019/15

 

Adresaci:

1. GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Starogard Gdański

e-mail: logistyka@genoplast.pl

2. PROFILAB s.c., Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska, ul. Emaliowa 28

02-295 Warszawa, e-mail: profilab@profilab.com.pl

3. Diag – Med. Grażyna Konecka, ul. Modularna 11a, bud.H3, 02-238 Warszawa

e- mail: przetargi@diag-med.pl

4.. Polgen Sp. z o.o., sp. k, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, e-mail: iga_zabicka@polgen.com.pl, biuro@polgen.com.pl

5. Argenta Sp. Z o.o., Sp. k, ul. Polska 114, 60-401 Poznań, e-mail: biuro@argenta.com.pl

6. Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. Jawna, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków, e-mail: krakow@equimed.com.pl

7. Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03 -902 Warszawa, e-mail: przetargi@thgeyer.pl

8. Biokom Systems M. Sidor, Sp. Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

e-mail: info@biokom.com.pl

9. Biokom Sp. z o.o., sp. k, ul. Wspólna 3 , 05-090 Janki, e-mail: info@biokom.com.pl

10. Smartlab s.c. Izabela Bereza-Smagacz, Paulina Komorowska, Ul. Jana Pawła II 67, Zelków 32 -082 Bolechowice, e-mail : office@smart-lab.com.pl

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 549353-N-2019 z dnia 2019-05-17r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, informujemy iż z uwagi na zaistnienie okoliczności, które wypełniają dyspozycję wynikającą z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie prawne

Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez Zamawiającego czynności z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 2 ustawy PZP w związku z art. 7 ust. 1 ustawy PZP, a dostrzeżoną na obecnym etapie postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający wskazuje, iż po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania oraz uzyskując od Wykonawców odpowiedzi na skierowane wezwania do wyjaśnień treści złożonych ofert w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia, uznał iż dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny. Zamawiający wskazuje, iż w załączniku B do Formularza oferty - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacja ceny oferty - część 2 w kolumnie „B - Nazwa przedmiotu zamówienia” wymagał, żeby zaoferowane końcówki uniwersalne do pipet automatycznych w pozycjach od 1 do 17 miały pojemności odpowiednio: max 10ul, max 20ul, max 200ul, max 300ul, max 1000ul, max 5ml, max 10ml, natomiast w kolumnie „E-  Minimalna jakość produktu wg specyfikacji” Zamawiający wymagał, żeby zaoferowane końcówki uniwersalne do pipet automatycznych miały pojemności odpowiednio: 10ul, 20ul, 200ul, 300ul, 1000ul, 5ml, 10ml.

W trakcie badania ofert Zamawiający zauważył, że podany opis dotyczący parametrów pojemności końcówek do pipet automatycznych wprowadził w błąd niektórych Wykonawców.

Zapisy w kolumnie „B - Nazwa przedmiotu zamówienia” sugerowały, że Wykonawcy mogą zaoferować końcówki do pipet automatycznych odpowiednio o pojemnościach maksymalnie: 10ul, 20ul, 200ul,  300ul, 1000ul, 5ml, 10ml. Natomiast w kolumnie „E- Minimalna jakość produktu wg specyfikacji” Zamawiający określił jednoznacznie pojemność końcówek do pipet automatycznych tj.: 10ul, 20ul, 200ul,  300ul, 1000ul, 5ml, 10ml.

Jednocześnie powstała rozbieżność w wymaganiach Zamawiającego odnośnie parametru pojemności końcówek. W związku z powyższym Wykonawcy składając ofertę w części 2 przedmiotu zamówienia różnie zinterpretowali zapisy odnoszące się do parametru pojemności końcówek do pipet automatycznych.

Zamawiający w załączniku B do Formularza oferty - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacja ceny oferty - część 2 w kolumnie „B - Nazwa przedmiotu zamówienia” oraz w kolumnie „E - Minimalna jakość produktu wg specyfikacji” powinien jednoznacznie i precyzyjnie  określić pojemność jaką mają posiadać wymagane końcówki uniwersalne do pipet automatycznych.

W efekcie zasadnym jest stwierdzenie, iż nie jest możliwy wybór oferty najkorzystniejszej z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a przy tym brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej jest niemożliwą do usunięcia wadą na tym etapie postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający zmuszony jest do unieważnienie postępowania w oparciu o powołaną podstawę prawną, co zostało potwierdzone w ugruntowanym orzecznictwie (wyrok KIO z dn. 20.06.2012r., sygn. akt KIO 1184/12 oraz wyrok KIO z dn. 18.04.2013r., sygn. akt KIO 532/13). W niniejszej sprawie znajduje również zastosowanie wyrok KIO z dn. 2.06.2010r., sygn. akt KIO/982/10, z którego wynika, iż błędny opis przedmiotu zamówienia ma wpływ na wynik postępowania. Postępowanie obarczone błędem Zamawiającego, mającym wpływ na jego wynik, a w ślad za tym wybór najkorzystniejszej oferty, powinno zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Również w wyroku KIO z dn. 12.01.2015r., sygn. akt KIO 2729/14, uznano, że dla zamówienia podlegającego podziałowi odrębnie dla każdej części tego zamówienia należy ustalić, czy zaistniały przesłanki nieważności postępowania. Jeżeli nieważnością obarczona jest jedynie część zamówienia, to nieważność ta nie obejmuje całego tego zamówienia. Tylko tą wyodrębnioną część.

Ponadto z treści wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 13.05.2005r., sygn. akt II Ca 109/05, wynika, że to iż inny Wykonawca składa ofertę zgodną z założeniem Zamawiającego nie ma znaczenia, albowiem wystarczy, że określenie przedmiotu zamówienia mogło wprowadzić w błąd jakiegokolwiek Wykonawcę. A zgodnie z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dn. 28.04.2006r., sygn. akt II CA 218/06, wprowadzanie zmian w SIWZ dopiero po upływie terminu składania ofert stanowi rażące naruszenie ustawy Pzp i narusza warunki udziału Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne.

W konsekwencji należy uznać zasadnym, iż w przypadku dalszej kontynuacji procesu udzielenia zamówienia zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszej procedury umowa, jako niezgodna z prawem, byłaby obarczona wadą nieważności w oparciu art. 14 ustawy Pzp w związku z art. 58 § 1 KC.

Powyższe poprzez analogię znajduje również potwierdzenie w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 912/15 z dnia 18 maja 2015r., w którym orzeczono, że: „1. Art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pomiędzy wadą a niemożnością zawarcia ważnej umowy musi istnieć normalny związek przyczynowy. Wadą w rozumieniu tego przepisu jest nieusuwalna wada postępowania o udzielenie zamówienia, która wywiera tak istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia publicznego, że powoduje jej bezwzględną nieważność ab initio, a tym samym prawną bezskuteczność. Podstawy do unieważnienia ewentualnej przyszłej umowy zostały określone w art. 146 ust. 1 i 6 p.z.p., i to właśnie te przepisy muszą stanowić podstawę oceny pod kątem wypełniania przesłanki ustawowej wskazującej na konieczność unieważniania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o tzw. "wadę postępowania" (art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.).”.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu części 2 przedmiotowego postępowania, w oparciu o powołaną na wstępie podstawę prawną.

Dziękujemy za złożenie ofert i zawiadamiamy, iż Zamawiający ogłosi ponowne postępowanie na powyższy zakres przedmiotowy, niezwłocznie po zmodyfikowaniu opisu przedmiotu zamówienia.

 


Powrót