Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy symulatorów do: ultrasonografii, gastroenterologii i bronchoskopii (trenażery szkoleniowe), dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.53.2019

Załącznik opublikowano: 2019-07-22

Sprawa znak: 141.2711.53.2019                                                                                                                 Kraków, dnia 22.07.2019r.

Nr wew. pisma: 141.2711.53.2019/3                                                                                          

według rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy symulatorów do: ultrasonografii, gastroenterologii i bronchoskopii (trenażery szkoleniowe), dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w związku z realizacją projektu: „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym  z problemami psychicznymi, reumatologicznymi orazw opiece okołozabiegowej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.04.00-00-0147/18-00, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 126-307823 z dnia 03.07.2019r. oraz sprostowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/ S 132-324083 w dniu 11.07.2019r.

                                                                                                                                                                                 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęło następujące pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1                                          

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację, czy jeżeli Wykonawca będzie składał się z podwykonawcą, to czy powinien składać JEDZ podwykonawcy, czy tylko zamieścić informację o nim we własnym JEDZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 5) 2.1 brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wszystkie podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, jak również wskazani w ofercie podwykonawcy.

Następnie Zamawiający w pkt. 6) 1.1.5.4. określił formę składania oświadczenia JEDZ i m.in. wskazał, że w związku z art. 25a ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP wymóg złożenia oświadczenia JEDZ dotyczy także podwykonawców. Zamawiający potwierdza zatem, iż w przedmiotowym postępowaniu poza wskazaniem przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz oświadczeniu JEDZ czy zamierza realizować zamówienie publiczne z udziałem/ bez udziału podwykonawców żąda od Wykonawców złożenia JEDZ także przez podwykonawców.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź oraz wyjaśnienie treści SIWZ stanowią jej integralną część oraz nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.
Powrót