Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawów specjalistycznych odczynników do manualnej izolacji kwasów nukleinowych RNA wraz z małocząsteczkowym RNA z komórek, tkanek oraz skrawków parafinowych oraz odczynniki do przeprowadzania reakcji Real-time PCR w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowonaczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2713.12.2019.

Załącznik opublikowano: 2019-07-23

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawów specjalistycznych odczynników do manualnej izolacji kwasów nukleinowych RNA wraz z małocząsteczkowym RNA z komórek, tkanek oraz skrawków parafinowych oraz odczynniki do przeprowadzania reakcji Real-time PCR w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowonaczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w BZP w dniu 09.07.2019r. pod numerem 571096-N-2019.

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dokonując oceny ofert zastosował  tzw. „procedurę odwróconą” określoną w art. 24 aa ustawy Pzp i za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 firmy EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk, cena brutto:

Uzasadnienie:

Oferta nr 1 firmy EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk wpłynęła jako jedyna i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz otrzymała 100,0000 pkt. (cena oferty brutto – waga 60% - 60,0000 pkt.,  czas realizacji zamówienia – waga 40% - 40,0000 pkt.).

Zamawiający informuje jednocześnie, iż jest to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) a ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Powrót